logo

Kontakt

 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Ośrodek Dydaktyczno Muzealny Świdwie.

Swidwie, Zachodniopomorskie, 71-004, Polska.

Tel. 91 43-05-200

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Teofila Firlika 20 71-637 Szczecin

 

 

Edukacja

Ośrodek Dygaktyczno Muzealny "Świdwie" zaprasza osoby w wieku od 4 do 104 lat proponując udział w ciekawych zajęciach. Głównym tematem zajęć jest nasza przyroda, dodatkowo realizowane są zajęcia obrazujące życie ludzi w Epoce Kamienia.

ZAJĘCIA TERENOWE I LABORATORYJNE

Uczestnikami zajęć mogą być uczniowie gimnazjów oraz liceów po opieką nauczycieli przedmiotów: biologii, geografii, chemii, historii.

Nr zajęć

Temat

Czas trwania

/godziny/

Rodzaj zajęć

 

1

Badanie składu chemicznego wód powierzchniowych metodą testów barwnych.

3

Zajęcia laboratoryjne

2

Oznaczanie gatunków zwierząt bezkręgowych bytujących w ciekach wodnych. Ich rola w ekosystemie. Łańcuchy troficzne.

3

Zajęcia terenowe i laboratoryjne

3

Rozpoznawanie i liczenie ptaków ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika do Dyrektywy Ptasiej Sieci Natura 2000

4

Prezentacja multimedialna+ zajęcia w terenie

4

Przygotowanie i oznakowanie transektu do wieloletnich badań fitosocjologicznych. Oznaczanie składu gatunkowego roślinności na obszarze badanym. Kartowanie stanowisk roślin

4

Praca w terenie i na mapach z wykorzystaniem urządzenia GPS i EWMAPY.

5

Oznaczanie gatunków bezkręgowców lądowych. Ich rola w ekosystemie.

4

Praca w terenie na obszarach przyległych do rezerwatu

6

Interpretacja zjawisk fluwioglacjalnych w terenie. Oznaczanie rodzajów głazów polodowcowych.

4

Praca w terenie. Zajęcia winny być poprzedzone zwiedzaniem Muzeum Geologicznego US

7

Las jako środowisko życia roślin i zwierząt. Zapoznanie się z gatunkami drzew. Pielęgnacja lasu.

4

Teren + spotkanie w Nadleśnictwie Trzebież

8

Grzyby, ich rodzaje i rola w środowisku.

4

Tereny leśne przy granicach rezerwatu

9

Obieg materii w przyrodzie. Produkcja i redukcja na terenach podmokłych. Ścieżka edukacyjna.

 

Zajęcia w terenie

10

Świdwie w Epoce Kamienia

2

Prezentacja narzędzi i technik stosowanych w Epoce Kamienia.

Uwagi:

 1. Ośrodek Dydaktyczno Muzealny ?Świdwie? aktualnie dysponuje możliwościami technicznymi i merytorycznymi do przeprowadzenia każdego z wymienionych wyżej tematów.
 2. Tematykę i termin zajęć należy uzgodnić panem Kazimierzem Olszanowskim telefonicznie nr 091 420 21 99 lub 607 143 831 i potwierdzić pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRELEKCJE, WYKŁADY

Tytuł prezentacji

Kod

Typ

Czas

Język

Zaawansowanie

BALLADY

Ballada o białym walcu

BC

P. multi med

45

P+D

100

Ballada o mamie kopciuszka

MK

P, multi-med

30

P+

100

Ballada o lisie

BL

P. multi-med

35

P+

60

Ballada o dziku VanDziku

DvD

P. multi-med

30-40

P+

100

Ballada pr o dziku VanDziku

DvDa

P. multi-med

10

P+

100

Ballada o rzece Inie

RI

P. multi-med

5

P

100

PTASIE GAWĘDY

Ptaki wodno-błotne cz I

PG I

P. multi-med

45

P

100

Ptaki wodno-błotne cz II

PG II

P. multi-med

45

P

100

Ptaki drapieżne

PGIII

P. multi-med

45

P

100

Ptaki pól i lasów

PG IV

P. multi-med

45

P

100

Zimowi goście

PG V

P. multi-med

25

P

60

Ptaki Świdwia

PG VI

P. multi-med

50

P

50

NATURA 2000

PTAKI

N I

P. multi-med

40

P+D

100

INNE ZWIERZĘTA

N II

P. multi-med

34

P+D

80

SIEDLISKA

N-III

Pokaz slajdów

W przygotowaniu

INNE PRZYRODNICZE

Rezerwat Świdwie

IN-O

Pokaz slajdów

60

P+A

100

Płazy i gady polskie

IN-I

Pokaz slajdów

30

P

80

Owady

IN-II

Pokaz slajdów

44

P

100

Motyle Ziemi  Polickiej

IN-III

Pokaz slajdów

35

P

100

Grzyby

IN-IV

Pokaz slajdów

26

P

60

Ssaki polskie

IN-V

Pokaz slajdów

35

P

80

Bezkręgowce wodne

IN-VI

Pokaz slajdów

40

P

100

Bezkręgowce lądowe

IN-VII

Pokaz slajdów

40

P

100

Ślimaki wodne i lądowe

IN_VIII

Pokaz +wystawa

30

P

80

CZŁOWIEK A SRODOWISKO _

Świdwie w Epoce Kamienia

EK

Prezentacja sprzętów i technik z Epoki  Kamienia                         100

Rezerwat Świdwie. Historia

Pokaz slajdów

30

P

100

Epoka Lodowa

EL

Pokaz + wystawa

30

P

50

Komentarz

1. Ballady: zbeletryzowane historyjki o zwierzętach. W trakcie opowieści  pojawiają się liczne inne gatunki, głównie ptaków. Miały to być powiastki dla młodszej widowni, ale okazało się że dorosłym osobom też bardzo się podobają.

2. RI to opowieść o zanieczyszczeniu rzeki.

3. Ptasie Gawędy to prezentacje gatunków ptaków polskich.  Ze względu na objętość podzielono na kilka części.

4. Inne Przyrodnicze  przeznaczone są dla osób nieco obytych z przyrodą ale niekoniecznie

5. Każda prelekcja może składać się z kilku prezentacji odpowiednio skomponowanych w całość w zależności od wieku słuchaczy i zapotrzebowania.

PRZYRODA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin (wjazd od ul. Łyskowskiego)
tel.: 91 43-05-200
fax: 91 43-05-201
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. ( RDOŚ )

Do podstawowych zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy:

 1. udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadza postępowania w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i na obszar Natura 2000 lub bierze udział w tych ocenach oraz realizuje inne zadania wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.), ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. nr 75, poz. 493 ze zm.) oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych,
  1. przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach,
  2. tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody, ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 oraz innymi formami ochrony przyrody oraz wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004, nr 92, poz. 880 ze zm.),
  3. przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
  4. przekazywanie informacji do bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, w tym danych dokumentacji sporządzonej w ramach tych postępowań, prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
  5. wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS),
  6. współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody,
  7. współpraca z organizacjami ekologicznymi.

Ponadto Regionalny Dyrektor:

 1. prowadzi postępowania i wykonuje inne zadania, określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2007, nr 75, poz.493 ze zm.),
 2. występuje jako strona w umowach, porozumieniach i innych zobowiązaniach z zakresu prawa cywilnego,
 3. nadzoruje pełną gospodarkę finansową Regionalnej Dyrekcji, akceptuje wszelkie wydatki finansowe,
 4. powołuje członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody oraz przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i członków Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 5. prowadzi współpracę międzynarodową w zakresie posiadanych kompetencji.

Regionalny Dyrektor realizuje zadania przy pomocy zastępców Regionalnego Dyrektora, naczelników wydziałów oraz pozostałych pracowników Regionalnej Dyrekcji. Pierwszym zastępcą Regionalnego Dyrektora jest Regionalny Konserwator Przyrody.

Przy Regionalnym Dyrektorze działają, realizując zadania określone w odrębnych przepisach, następujące komisje:

 1. Regionalna Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 2. Regionalna Rada Ochrony Przyrody.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja zapewnia obsługę i wykonywanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, zwanego dalej ?Regionalnym Dyrektorem?, zadań wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (Dz. U. nr 202, poz. 1264) oraz innych ustaw.

 

Gallery

The Widgetkit Gallery provides a smart and automated way to publish images on your website. You only need to select the image folders and the whole gallery is generated automatically.

Features

 • Fully responsive including all effects
 • Folder based image selection
 • Supports multiple image folders
 • Automatic thumbnail creation
 • Supports image captions and custom links
 • Uses the Widgetkit Spotlight and Lightbox
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.2+ and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Showcase Box Example

This is an image showcase with eye-catching transition effects and a thumbnail navigation.

Could not load widget with the id 39.

Image Wall Example

This is an image wall with zoom effect, no margins and squared corners using the lightbox.

Polaroid Example

This is an image wall with scattered polaroid pictures using the lightbox.

Slider Example 1

This is an image slider where the image centers automatically during the effect. It also features a spotlight caption and the lightbox.

Could not load widget with the id 27.

Slider Example 2

This is an image slider where the image stays left during the effect.

Could not load widget with the id 31.

Slideshow Screen Example

This is an image gallery using the nice swipe effect from the slideshow widget.

Could not load widget with the id 48.

Slideshow Default Example

This is an image gallery using all the features from the slideshow widget.

Could not load widget with the id 19.

Showcase Example

This is a simple image showcase mashing up all the features from the slideshow and slideset widget.

Could not load widget with the id 40.

Slideshow Inside Example

This is a very basic slideshow which uses preview thumbnails inside the image as a navigation.

Could not load widget with the id 54.

Spotlight Example

This is an image wall with some margins and rounded corners using the spotlight and lightbox.

Slideset Example

This is an image gallery using all the features from the slideset widget.

Could not load widget with the id 44.

How To Use

The Widgetkit Gallery comes with a user-friendly administration user interface which let's you create new galleries with just a few clicks. The integrated directory browser let's you easily add or remove source directories of your images. All galleries can be loaded anywhere in your theme using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.Ptasie imperium

blisko Szczecina

Mapa dojazdu

Kontakt

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Ośrodek Dydaktyczno Muzealny Świdwie.

Swidwie, Zachodniopomorskie, 71-004, Polska.

Tel. 91 43-05-200
Adres e-mail: [email protected]

Adres do korespondencji:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20    71-637 Szczecin