logo

Historia

DMJezioro Świdwie powstało u schyłku plejstocenu, w czasie cofania się lądolodu skandynawskiego. Ogromne masy wody z topniejącego lodowca spływały równoleżnikowo na zachód żłobiąc szeroką dolinę sięgającą od rejonu Gdańska po okolice Hamburga. Spływające wody niosły materiał skalny: piasek, żwir i kamienie, osadzając go w miejscach gdzie nurt był wolniejszy. Z czasem woda spłynęła pozostając jedynie w zagłębieniach gruntu, tworząc liczne jeziora. Tereny lądowe zajęła tundra. U progu nowej epoki holocenu, jałową ziemię pokryła gleba, zaczęły się tworzyć również osady jeziorne gytie i torfy.

Zmiany w ekumenie spowodowały pojawienie się pierwszych ludzi, nomadów polujących głównie na renifery.

W miarę łagodnienia klimatu wkraczała roślinność drzewiasta tworząc zwarte lasy pełne zwierząt w tym kapitalnych turów.

tur2

Płytsze jeziora powoli zamieniały się w torfowiska i bagna. Napłynęły nowe ludy łowiecko-zbierackie zaliczane do formacji mezolitycznej. Dostatek pożywienia ograniczył konieczność wędrówek za zwierzyną, mogły powstać bardziej trwałe siedziby, których ślady gęstą siecią otaczają jezioro.

Kolejna epoka Neolit przyniosła rewolucję w sposobach gospodarowania. Uprawa roli i hodowla zapewniły względnie stały dostatek żywności, pozwoliły na budowę trwałych siedzib oraz produkcję narzędzi i sprzętów ułatwiających pracę. Jednak słabe gleby okolic Świdwia nie nęciły rolników mających do wyboru dostatek żyznych ziem w innych okolicach. Zaś na ubogich puszczańskich glebach łowcy i zbieracze przetrwali prawie do Epoki Brązu. Dopiero u schyłku neolitu dzięki oscylacji chłodniejszego, suchego klimatu pojawili się wędrowni pasterze należący do kultury ceramiki sznurowej.

Epoki Brązu i Żelaza, okres wpływów rzymskich poświadczone są niewielką liczbą znalezisk i toDM_gr033 bardziej odległych od Świdwie. Dlatego zaskakującym jest odkrycie niewielkiego sztyletu pochodzącego w początków Epoki Brązu. Został on znaleziony w towarzystwie ceramicznych skorup i prawdopodobnie stanowił część wyposażenia grobu..

Dopiero Średniowiecze zaludniło nieco położone nad jeziorami puszczańskie polany. Powstały miejscowości: Tanowo, Stolec, Rzędziny, Buk, Węgornik, Zalesie, Grzepnica oraz kilka innych, które już nie istnieją.

Z tego też okresu pochodzi pierwsza wzmianka o jeziorze Świdwie. W 1284 roku w układzie pokojowym kończącym wojnę miedzy księciem Bogusławem IV i księciem rugijskim Wisławem a margrabiami brandenburskimi Ottonem IV i Konradem I. Na jego podstawie książę Bogusław musiał zapłacić okup margrabiom. A do czasu jego uiszczenia władcy brandenburscy otrzymali w zastaw część Ziemi Wkrzańskiej. Jednym z elementów opisu granic zastawionego terytorium stało się ,,Stagnum Jasenitz,, czyli jezioro Świdwie.

zachodWe wczesnym Średniowieczu jezioro stanowiło patrymonialną własność książęcą, z czasem przeszło na własność rodu von Blankeborgh. Od 1555 roku stało się własnością rodu von Ramin z Dobrej.

Pod koniec XVII wieku jezioro wraz z okolicznymi miejscowościami zostało skartowane na mapie katastralnej wykonanej na polecenia króla szwedzkiego.

Ponownie jezioro pojawiło się w źródłach opisowych dopiero w końcu XVIII wieku. Informacje o nim zamieścił radca konsystorza w Szczecinie pastor Ludwig Wilhelm Bruggeman w opisie historyczno statystycznym Pomorza Pruskiego wydanym drukiem w latach 1778 i 1801.

W dziewiętnastym wieku jezioro pojawiło się w różnych opracowaniach i na różnych mapach przyjmując różne kształty i powierzchnie. Dopiero jednak w latach 80-tych XIX wieku na potrzeby wojskowe i administracji terenowej przygotowano w oparciu o dokładne pomiary pierwszą nowoczesną mapę topograficzną w skali 1:25000.

Przez kolejne lata jezioro zmieniło kilku właścicieli by w 1935 roku wraz z folwarkiem w ZalesiuDM_gr036 przejść na własność Adolfa Begmana. W tym czasie jezioro obejmowało 363 ha w tym już tylko 81 ha otwartej wody.

31 marca 1937 roku Prezydent Rejencji w Szczecinie wydał zarządzenie o utworzeniu rezerwatu przyrody Naturszutzgebiet Neudorfer See obejmującego 260 ha. Właścicielowi pozostawiono prawo do połowów ryb i ograniczone prawo łowieckie.

W 1963 roku powołano rezerwat przyrody "Jezioro Świdwie"

 Ptasie imperium

blisko Szczecina

Mapa dojazdu

Kontakt

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Ośrodek Dydaktyczno Muzealny Świdwie.

Swidwie, Zachodniopomorskie, 71-004, Polska.

Tel. 91 43-05-200
Adres e-mail: [email protected]

Adres do korespondencji:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20    71-637 Szczecin