logo

Flora roślin naczyniowych

DR BEATA BOSIACKA

DR HELENA WIĘCŁAW

4. FLORA ROŚLIN NACZYNIOWYCH REZERWATU ŚWIDWIE
4.1. METODYKA
Badania terenowe prowadzono we wrześniu 2009 roku oraz wiosną i latem 2010 roku. Wykonano 98 spisów florystycznych oraz liczne pojedyncze notowania stanowisk. 


Wynikiem badań jest lista florystyczna w skład, której wchodzi 412 taksonów roślin naczyniowych. W poniżej przedstawionym wykazie alfabetycznym ujęto tylko taksony notowane przez autorów niniejszego opracowania. Pominięto gatunki podawane we wcześniejszych opracowaniach florystycznych rezerwatu (Bacieczko, Kowalski 1993; Załuski i in. 2003). Pomimo szczegółowych poszukiwań gatunki te nie zostały odnalezione w trakcie obecnie prowadzonych badań terenowych. 
Charakterystyka poszczególnych gatunków uwzględnia kolejno następujące dane:
- nazwę łacińską i nazwę polską gatunku (według Mirka i in. 2002);
- rodzaj ochrony prawnej: 
OS ? ochrona ścisła, OCz ? ochrona częściowa (Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku ? Dz. U. Nr 168, poz. 1764);
- stopień zagrożenia na Pomorzu Zachodnim ? PZ i w Polsce ? P: 
(E ? gatunek wymierający, V ? gatunek zagrożony, R ? rzadki, K ? o zagrożeniu niedostatecznie poznanym) (według Żukowskiego i Jackowiaka 1995 oraz Zarzyckiego i Szeląga 2006);
- przynależność do grupy antropofitów (gatunków obcych geograficznie): 
A ? antropofit zadomowiony we florze Polski, [A] gatunek o niepewnym statusie, S ? gatunek w uprawie (według Mirka i in. 2002 oraz własnych obserwacji terenowych);
- częstość występowania według 5-stopniowej skali: 
1 ? gatunek bardzo rzadki = jedno stanowisko, 2 ? gatunek rzadki = 2-5 stanowisk, 3 ? gatunek rozproszony = 6-15, 4 ? gatunek częsty = 16-30, 5 ? gatunek pospolity > 30 stanowisk;
- dla gatunków rzadkich (ujętych w tabelach fitosocjologicznych) podano numer tabeli i numer zdjęcia fitosocjologicznego, co pozwoli dokładnie zlokalizować poszczególne taksony (namiar GPS zamieszczony w tabelach); 
- najczęściej zajmowane siedliska;
- wykaz stanowisk (pełny wykaz stanowisk podano dla gatunków b. rzadkich i rzadkich; dla pozostałych przytoczono kilka wybranych stanowisk);

4.2. WYKAZ GATUNKÓW
1. Acer negundo L. ? klon jesionolistny ? S, b. rzadki, sadzony przy Ośrodku Dydaktycznym w Bolkowie.
2. Acer platanoides L. ? klon pospolity ? częsty, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, przydrożne aleje; np.: 485g, 486b, c, 494b, c, 512d, Bolków.
3. Acer pseudoplatanus L. ? klon jawor ? częsty, łęgi jesionowo-olszowe i ich skraje, drogi leśne, lasy z dominacją sosny, przydrożne aleje; np.: przydroże i zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, 502g, 512d.
4. Achillea millefolium L. ? krwawnik pospolity ? częsty, łąki, pobocza dróg, drogi leśne, przychacia; np.: na południowy wschód od Zalesia, na zachód od Bolkowa, na północny i południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, droga leśna w oddz. 485a, stacja Świdwie, między oddz. 485 i 486, na południowy wschód od oddz. 485.
5. Achillea ptarmica L. ? krwawnik kichawiec ? rzadki, wilgotne łąki, notowany w zbiorowisku Festuca pratensis; łąka przy oddz. 486c (tab. 9, zdj. 20).
6. Aegopodium podagraria L. ? podagrycznik pospolity ? częsty, skraje lasów, drogi leśne, przydroża; np.: 486d, f, g, droga do stacji Świdwie, między Stolcem a Bolkowem, grobla wzdłuż wschodniej części jeziora.
7. Aesculus hippocastanum L. ? kasztanowiec pospolity ? S, rzadki; aleja na południowy wschód od Stolca, Bolków.
8. Agrostis canina L. ? mietlica psia ? rozproszony, wilgotne łąki; np.: łąka w stronę olsu 487j, łąka między oddz. 495 i 494, między oddz. 502 i 494. 
9. Agrostis capillaris L. ? mietlica pospolita ? pospolity, łąki, przydroża, lasy z dominacją sosny, ścieżki leśne; np.: łąka na południowy wschód od Zalesia, na północny i południowy wschód od Stolca, na zachód od Bolkowa, przydroże między Stolcem a Bolkowem, polana przy drodze leśnej między 486c i b, 485a, 486c, b, 502b, c, 507a, b, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, 512d.
10. Agrostis stolonifera L. ? mietlica rozłogowa ? rozproszony, wilgotne i świeże łąki, szuwary, przydroża; łąki na południowy wschód od Zalesia, łąka na wschód od oddz. 486, łąka przy oddz. 487, droga na wschód od Stolca.
11. Aira praecox L. ? śmiałka wczesna ? rzadki, murawa szczotlichowa, droga leśna wzdłuż granicy rezerwatu; łąka na północny wschód od Stolca (tab. 6, zdj. 2), 496a.
12. Ajuga reptans L. ? dąbrówka rozłogowa ? rozproszony, łęgi jesionowo-olszowe, olsy i ich skraje, przydroża leśne; np.: 485g, h, 494b, droga graniczna wzdłuż oddz. 512.
13. Alisma plantago-aquatica L. ? żabieniec babka wodna ? częsty, brzegi wód, szuwary, rowy, olsy; np.: rów na południowy wschód od Zalesia, szuwary na południe od Zalesia, rów na południowy wschód od Stolca, 485d, rów opaskowy na wschód od Bolkowa.
14. Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande ? czosnaczek pospolity ? rozproszony, skraje lasów, pobocza dróg, ścieżki leśne; np.: na południowy wschód od Zalesia, droga polna na wschód od Stolca, 512a, b.
15. Allium oleraceum L. ? czosnek zielonawy ? rzadki; przydroże między Stolcem a Bolkowem, Bolków.
16. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. ? olsza czarna ? pospolity, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, łozowiska, brzegi wód, pobocza dróg; np.: 485g, d, c, 487c, 494b, c, d, h, g, h, j, 560c, m, 585f, g, droga do stacji Świdwie, rów na łące między oddz. 485 i 486, rów na łące przy oddz. 486c, przydroże między Stolcem a Bolkowem, na południowy zachód od Bolkowa, okolice rowu otaczającego gytiowisko od strony południowej i wschodniej, wschodni brzeg zbiornika C, w szuwarach na zachód od zbiornika B. 
17. Alnus incana (L.) Moench ? olsza szara ? A, rzadki, przydroże na południowy wschód od Zalesia, łozowisko ok. 0,2km na wschód od zbiornika C.
18. Alopecurus geniculatus L. ? wyczyniec kolankowy ? rzadki, łąki między oddz. 502 i 494.
19. Alopecurus pratensis L. ? wyczyniec łąkowy ? częsty, świeże i wilgotne łąki, pobocza dróg; np.: na południowy wschód od Zalesia, między oddz. 485 i 486, łąka przy oddz. 487, między oddz. 502 i 494, łąki na północny i południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem.
20. Anemone nemorosa L. ? zawilec gajowy ? rzadki, oles, łęg jesionowo-olszowy; 494b, c.
21. Angelica sylvestris L. ? dzięgiel leśny ? rozproszony, wilgotne łąki, olsy; np.: 494b, c, f, łąka na południowy wschód od Zalesia.
22. Anthoxanthum odoratum L. ? tomka wonna ? częsty, łąki, obrzeża lasów, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, 486b, 494b, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, na zachód od oddz. 486c, łąka w stronę olsu 487j, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, łąka między oddz. 495 i 494. 
23. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. ? trybula leśna ? pospolity, łęgi jesionowo-olszowe i ich skraje, olsy, przydroża leśne, łąki; np.: na południowy wschód od Zalesia, 485g, h, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, 512d - obniżenie z leszczyną, droga do stacji Świdwie, łąka między oddz. 485 i 486, 485c, 486b, łąki na wschód od Stolca, łąka rajgrasowa na południowy wschód od Stolca, łąka na zachód od Bolkowa, nasadzenia olszy na południowy zachód od Bolkowa.
24. Apera spica-venti (L.) P. Beauv. ? miotła zbożowa ? A, rzadki, łąki; na południowy zachód i na wschód od Bolkowa (tab. 6, zdj. 5; tab. 7, zdj. 15).
25. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. ? rzodkiewnik pospolity ? rozproszony, łąki, przydroża leśne; np.: na południowy wschód od Zalesia, na północny zachód od Bolkowa, 486b, 486c.
26. Arabis glabra (L.) Bernh. ? wieżyczka gładka ? rzadki, notowany w zbiorowiskach z rzędu Corynephoretalia canescentis i Arrhenatheretalia; łąka na zachód i południowy zachód od Bolkowa (tab. 6, zdj. 3, 8, tab. 7, zdj. 13, 15).
27. Arctium tomentosum Mill. ? łopian pajęczynowaty ? rzadki; droga graniczna wzdłuż oddz. 486 i 512.
28. Arenaria serpyllifolia L. ? piaskowiec macierzankowy ? rozproszony, suche łąki, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, na południowy wschód od oddz. 485, na północny wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, na zachód od Bolkowa.
29. Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. elongata ? zawciąg pospolity ? rzadki, notowany w zbiorowiskach z rzędu Corynephoretalia canescentis; łąki na północny wschód od Stolca, na zachód od Bolkowa (tab. 6, zdj. 15-18; tab. 7, zdj. 5).
30. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex J. Presl & C. Presl ? rajgras wyniosły ? częsty, łąki, przydroża, skraje lasów, drogi leśne; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka przy 485d, na zachód od oddz. 486c, łąka przy oddz. 512, łąka na północny i południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, łąka na zachód od Bolkowa.
31. Artemisia absinthium L. ? bylica piołun ? rozproszony, suche łąki, przydroża, przychacia; na wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, Bolków, na wschód od Bolkowa, łąka przy oddz. 485.
32. Artemisia campestris L. subsp. campestris ? bylica polna ? rzadki, suche łąki i przydroża; droga do stacji Świdwie, łąka na wschód od Bolkowa (tab. 6, zdj. 4-5, 12).
33. Artemisia vulgaris L. ? bylica pospolita ? częsty, przydroża, drogi leśne, skraje lasów, przychacia, łąki; droga leśna wzdłuż oddz. 485a do łąki, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, droga do stacji Świdwie, łąka przy 485d, 485g, droga polna i łąki na wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, Bolków.
34. Athyrium filix-femina (L.) Roth ? wietlica samcza ? częsty, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, brzeziny, skraje lasów; np.: 485d, g, h, 487c, j, 494b, c, d, f, g, h, 496c, 502b, 512d, 560m, 585f, g.
35. Atriplex patula L. ? łoboda rozłożysta ? rozproszony, przydroża, łąka; np.: droga graniczna wzdłuż oddz. 485 i 512, łąka na północny wschód od Stolca.
36. Atriplex prostrata Boucher ex DC subsp. prostrata ? łoboda oszczepowata typowa ? rzadko; łąki na południowy wschód od Zalesia.
37. Avena fatua L. ? owies głuchy ? rzadki; przydroże między Stolcem a Bolkowem, aleja wiązowa koło Bolkowa. 
38. Avenula pubescens (Huds.) Dumort. ? owsica omszona ? rzadki, notowany w zbiorowiskach z rzędu Molinietalia i Arrhenatheretalia; łąka przy oddz. 486, łąka w stronę oddz. 487j (tab. 6, zdj. 1-3, 12-14, 18-19; tab. 7, zdj. 19, 24).
39. Barbarea vulgaris R. Br. ? gorczycznik pospolity ? rozproszony; np. łąki na północny i południowy wschód od Stolca, łąki w okolicach Bolkowa, między oddz. 502 i 494.
40. Bellis perennis L. ? stokrotka pospolita ? rozproszony; np.: łąki na zachód od oddz. 486c, łąki w okolicach Bolkowa.
41. Berula erecta (Huds.) Coville ? potocznik wąskolistny ? rozproszony, rowy, olsy; 494c, d, na południowy wschód od Zalesia, rów na łące między oddz. 485 i 486, rów przy oddz. 486c, rów na łące przy oddz. 512, południowy wschód od oddz. 486b.  
42. Betula pendula Roth ? brzoza brodawkowata ? pospolity, lasy z dominacją sosny, olsy, łozowiska, brzeziny, przydroża; np.: 485d, i, 486b, c, f, 487d, g, h, 494b, c, b, 486c, 502a, b, g, e, 512b, c, d, h, 496a, c, j, 495b, f, g, 560c, m, łąka między oddz. 485 i 486, przydroże między Stolcem a Bolkowem.
43. Betula pubescens Ehrh. subsp. pubescens ? brzoza omszona typowa ? rozproszony, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, lasy brzozowo-dębowe, szuwary; 494b, f, g, 495b, f, 496c, na południowy wschód od Zalesia, w Thelypteridi-Phragmitetum na zachodnim brzegu zbiornika B, zarośla pomiędzy szuwarami 0,4km na północ od zbiornika C, oddz. 560.
44. Bidens cernua L. ? uczep zwisły ? rzadki, tworzy własne zbiorowisko, notowany w niewielkich zagłębieniach terenu wśród łąk na północny wschód od Bolkowa.
45. Bidens connata H. L. Mühl. ? uczep zwodniczy ? A, b. rzadki, zarośla nad brzegiem rowu na południowy wschód od zbiornika C.
46. Bidens tripartita L. ? uczep trójlistkowy ? częsty, łąki, rowy, lasy olszowe; np.: 494b, c, 485c, d, g, 507a, 512d, 585h, łąka na południowy wschód od Zalesia, na południowy wschód od oddz. 486b.  
47. Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. ? kłosownica leśna ? rozproszony, łęgi jesionowo-olszowe, skraje lasów sosnowych, przydroża leśne; np. 486c, b, 494b.
48. Bromus hordeaceus L. ? stokłosa miękka ? rozproszony, suche łąki, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, na północny i południowy wschód od Stolca, na wschód od Bolkowa.
49. Bromus inermis Leyss. ? stokłosa bezostna ? [A], rozproszony, przydroża, przychacia; np.: łąka przy oddz. 486c, łąka przy oddz. 495, Bolków.
50. Bromus sterilis L. ? stokłosa płonna ? A, rozproszony, przydroża, łąki, przychacia; np.: łąka na południowy wschód od Zalesia, aleja wiązowa koło Bolkowa, Bolków.
51. Bromus tectorum L. ? stokłosa dachowa ? A, rzadki, suche łąki na południowy wschód od Stolca.
52. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth ? trzcinnik leśny ? rozproszony, lasy z dominacją sosny; np.: 485a, 486c, f, 487g, 502b, c, g, 507a, 512c, d. 
53. Calamagrostis canescens (Weber) Roth ? trzcinnik lancetowaty ? częsty, olsy, łozowiska, wilgotne łąki, szuwary; np.: łąka w stronę olsu 487j, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, zarośla wierzbowe i łąka przy oddz. 486c, 485c, d, 494b, na południowy zachód od gytiowiska.
54. Calamagrostis epigejos (L.) Roth ? trzcinnik piaskowy ? pospolity, lasy z dominacją sosny, polany leśne i przydroża, łąki; np.: 485a, b, i, 486b, c, g, 494c, b, 495f, 502g, c, b, 507a, c, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, 512a, d, h, 512 za młodnikiem od strony łąki, droga oddziałowa 487/488, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, łąka przy oddz. 486c, łąka przy oddz. 494c, łąki na wschód od Stolca, wyniesienie mineralne wśród szuwarów na południe od Zalesia.
55. Calluna vulgaris (L.) Hull ? wrzos pospolity ? rozproszony, przydroża, polany leśne, skraje lasów sosnowych; np.: polana przy 486c i b, 487b, 496g, j, 507a.
56. Caltha palustris L. ? knieć błotna ? rozproszony, łęgi jesionowo-olszowe, wilgotne łąki, rowy; np.: na zachód od oddz. 486c, łąka i rów przy oddz. 486d, f, 494d, g, zarośla olchowe przy stacji pomp Rędziny.  
57. Calystegia sepium (L.) R. Br. ? kielisznik zaroślowy ? rozproszony, łęgi jesionowo-olszowe, olsy, szuwary; np.: 494d, f, g, i, 585g, h.  
58. Campanula patula L. ? dzwonek rozpierzchły ? rzadki, notowany w zbiorowisku Arrhenatheretum elatioris; łąki na północny wschód od Stolca (tab. 7, zdj. 4).
59. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. ? tasznik pospolity ?A, pospolity, pobocza dróg, łąki, drogi leśne, przychacia; np.: droga graniczna wzdłuż. oddz. 485, 486, 512, na południowy wschód od Zalesia, łąka przy 494g, na wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, przydroże między Stolcem a Bolkowem, Bolków.
60. Caragana arborescens Lam. ? karagana syberyjska ? S, rzadki, droga przy stacji Świdwie.
61. Cardamine amara L. ? rzeżucha gorzka ? rozproszony, olsy, łęgi jesionowo-olszowe; np.: 494b, c, g, 486c, 585g.
62. Cardamine dentata Schult. ? rzeżucha błotna ? b. rzadka, notowana w szuwarze Caricetum acutiformis sąsiadującym z rowem przy północno wschodniej granicy gytiowiska.
63. Cardamine pratensis L. ? rzeżucha łąkowa ? rozproszony, wilgotne łąki, zarośla wierzbowe, wysychające rowy; na południowy wschód od Zalesia, na zachód od oddz. 486c, łąka przy oddz. 486f, łąka w stronę oddz. 487j, 500b, na południowy wschód od Stolca, między oddz. 502 i 494.
64. Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek ? rzeżusznik piaskowy ? częsty, łąki, skraje lasów, drogi leśne, pobocza dróg; np.: na południowy wschód od Zalesia, 485d, 486f, droga do stacji Świdwie od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, na południowy wschód od oddz. 485, łąka na wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, łąka na zachód od Bolkowa, łąka na wschód od Bolkowa, łąka między oddz. 495 i 494. 
65. Carduus crispus L. ? oset kędzierzawy ? rozproszony, olsy, wilgotne pobocza dróg, szuwary; np.: 485g, d, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, droga do stacji Świdwie, sztuczny nasyp w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, łąka na zachód od Bolkowa.
66. Carex acutiformis Ehrh. ? turzyca błotna ? pospolity, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, szuwary, rowy, łozowiska; np.: 494c, b, d, h, i, 485d, j, 487j, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, 560c, 585g, h, rów na łące między oddz. 485 i 486łąka w stronę olsu 487j, łąki na północny i południowy wschód od Stolca, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, południowy wschód od oddz. 486b, wokół gytiowiska, na wschód od oddz. 507a.
67. Carex canescens L. ? turzyca siwa - rzadki, notowany na zachodnim brzegu zbiornika B w luźno zwartym szuwarze trzcinowym oraz na rozwijającym się ple torfowcowym.  
68. Carex elongata L. ? turzyca długokłosa ? rzadki, olsy, łęgi jesionowo-olszowy; 560c, 494b, f, d, g.
69. Carex flava L. ? turzyca żółta ? b. rzadki, notowany w zbiorowisku Festuca pratensis, łąka przy oddz. 486c (tab. 9, zdj. 20) (Fot. 35).
70. Carex gracilis Curtis ? turzyca zaostrzona ? częsty, szuwary, olsy, zarośla wierzbowe, rowy; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, łąka przy 486c, łąka w stronę olsu 487j, rów na łące przy oddz. 512, 585g, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, na północ od Bolkowa, przy zaroślach wierzbowych na południe od stacji Świdwin, łąka w sąsiedztwie rowu otaczającego od północnego wschodu gytiowisko, łąka na wschód od oddz. 507a.
71. Cerex hirta L. ? turzyca owłosiona ? pospolity, łąki skraje lasów, przydroża, drogi leśne; np.: 502c, łąki na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, łąka w stronę olsu 487j, łąka między oddz. 512 i 494g, h, łąka na wschód i południowy wschód od Stolca, łąka na wschód od oddz. 512, łąka przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, łąka na północny zachód od Bolkowa.
72. Carex nigra Reichard ? turzyca pospolita ? rozproszony, wilgotne łąki; np.: łąka przy 485d, na zachód od oddz. 486c, łąka przy 494f, na wschód od oddz. 495.  
73. Carex ovalis Gooden ? turzyca zajęcza ? rozproszony, łąki, drogi i polany leśne, skraje lasów; np.: 486c, 502c, 507c, na zachód od oddz. 486c, łąka przy oddz. 486f, łąka w stronę olsu 487j, łąki na południowy wschód od Stolca.
74. Carex pairae F.W. Schultz ? turzyca najeżona ? rozproszony, łąki rajgrasowe, przydroża; np.: na północny i południowy wschód od Stolca, łąka na zachód od Bolkowa, łąka na zachód od oddz. 486c.
75. Carex panicea L. ? turzyca prosowata ? rozproszony, wilgotne łąki; np.: na zachód od oddz. 486c, łąka przy oddz. 486f, łąka w stronę olsu 487j, łąka przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, łąki na południowy wschód od Stolca (Fot. 34).
76. Carex paniculata L. ? turzyca prosowa ? częsty, wilgotne łąki, rowy, szuwary, brzeg jeziora, olsy; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka i rów między oddz. 485 i 486, 485c, j, 585f, na południowy wschód od Stolca, południowy brzeg jeziora A, szuwary we wschodniej części odcinka pomiędzy zbiornikami A i B, południowy i północny brzeg jeziora B, zachodnia zatoczka jeziora B, brzeg rowu na skraju trzcinowiska na północny wschód od Bolkowa.
77. Carex pilulifera L. ? turzyca pigułkowata ? rzadki, skraj lasu z dominacją sosny; południowa część oddz. 486c.
78. Carex pseudocyperus L. ? turzyca nibyciborowata ? rozproszony, olsy, szuwary; np.: 487c, 494g, 585g, h, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, na północny wschód od gytiowiska, szuwar pałkowy w południowej części gytiowiska, na brzegach zarastających akwenów w zachodniej części zbiornika A.
79. Carex riparia Curtis ? turzyca brzegowa ? rozproszony, szuwary, olsy; np.: na południowy wschód od Stolca, w południowo wschodniej części gytiowiska, południowy brzeg zbiornika A, 494a, f, g, h, 485j, 560c, 585h.
80. Carex rostrata Stokes ? turzyca dzióbkowata ? rozproszony, wilgotne łąki, szuwary, rowy; rów na łące między oddz. 485 i 486, 486c, f, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, na południowy wschód od oddz. 486b, na obrzeżach trzcinowisk w środkowej części odcinka pomiędzy zbiornikiem A i B, zachodni brzeg zbiornika B na ple torfowcowym.
81. Carex vesicaria L. ? turzyca pęcherzykowata ? rozproszony, rowy, wilgotne łąki, szuwary; np.: między oddz. 485 i 486, w południowo wschodniej części gytiowiska, szuwary w sąsiedztwie grobli przebiegającej wzdłuż wschodniego brzegu jeziora.
82. Carex viridula Michx. ? turzyca Oedera ? rzadki; łąka przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca(tab. 13, zdj. 1), zabagnienie przy stawie.
83. Carpinus betulus L. ? grab pospolity ? rzadki; oddz. 512 za młodnikiem od strony łąki.
84. Cerastium arvense L. ? rogownica polna ? rozproszony, świeże i suche łąki, przydroża; np.: na wschód od oddz. 486, na południowy wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa, droga na wschód od Stolca.
85. Cerastium holosteoides Fr. emden. Hyl. ? rogownica pospolita ? częsty, świeże i wilgotne łąki, pobocza dróg, skraje lasów, zarośla wierzbowe; np.: na południowy wschód od Zalesia, 485b, 486c, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, na południowy wschód od oddz. 485, na zachód od oddz. 486c, łąka przy 487j i 494h, na północny i południowy wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, zarośla wierzbowe i łąka przy oddz. 486c, łąka między oddz. 486b a 494b, na północny wschód od Bolkowa.
86. Cerastium semidecandrum L. ? rogownica pięciopręcikowa ? rozproszony, suche łąki i przydroża; np.: na południowy wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa.
87. Cerasus avium (L.) Moench ? wiśnia ptasia ? rzadki; droga do stacji Świdwie od strony Zalesia.
88. Ceratophyllum demersum L. ? rogatek sztywny - rozproszony, zbiorniki wodne, rowy, zbiorowiska szuwarowe i pleustonowe; np.: szuwary we wschodniej części zbiornika A, w otwartej toni wodnej zbiornika A i B, w rowie prowadzącym od jeziora do Bolkowa. 
89. Ceratophyllum submersum L. ? rogatek krótkoszyjkowy ? PZV, rzadki, zbiorniki wodne, rowy, zbiorowiska szuwarowe i pleustonowe; północna i zachodnia strefa brzegowa zbiornika A, zarastające zbiorniki wodne na zachód od zbiornika A.
90. Chaerophyllum temulum L. ? świerząbek gajowy ? rozproszony, skraje lasów, drogi leśne, pobocza dróg; np.: 485a, d, 486f, 494 c, b, 560c, na wschód od Bolkowa.
91. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. ? wierzbówka kiprzyca ? rozproszony, skraje lasów, przydroża; 512d, koło stacji pomp Rędziny, na obrzeżach zarośli brzozowych 0,4km na północ od zbiornika C.
92. Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. ? rumianek bezpłomieniowy ? A, rozproszony, przydroża, ścieżki, przychacia; np.: na wschód od Stolca, między Stolcem a Bolkowem, Bolków.
93. Chelidonium majus L. ? glistnik jaskółcze ziele ? rozproszony, skraje lasów, przydroża, przychacia; np.: na południowy wschód od Zalesia, 485d, 486f, 494c, b, 512d, 560c, przydroże na wschód od Stolca, Bolków.
94. Chenopodium album L. ? komosa biała ? rozproszony, przydroża, przychacia; np.: na południowy wschód od Zalesia, między Stolcem a Bolkowem, Bolków.
95. Chondrilla juncea L. ? chondrilla sztywna ? rzadki; notowany w zbiorowiskach z rzędu Corynephoretalia canescentis i Arrhenatheretalia; łąki na zachód od Bolkowa (tab. 6, zdj. 3, 5-6; tab. 7, zdj. 2).
96. Chrysosplenium alternifolium L. ? śledziennica skrętolistna ? rozproszony, olsy, łęgi jesionowo-olszowe; 494b, d, f, h, g, 487c, j (tab. 14, zdj. 4, 14-15; tab. 15, zdj. 7, 14). 
97. Cicuta virosa L. ? szalej jadowity ? rozproszony, brzegi wód, szuwary; w kanale między zbiornikami A i B, zarastające akweny na zachód od jeziora Świdwie, południowy brzeg zbiornika A.
98. Circaea lutetiana L. ? czartawa pospolita ? rozproszony; olsy, łęgi jesionowo-olszowe, drogi leśne; np.: 494b, f, 487c, j, oles (cz. 180) na wschód od gytiowiska przy drodze gruntowej.
99. Cirsium arvense (L.) Scop. ? ostrożeń polny ? częsty, łąki, przydroża, szuwary; np.: na południowy wschód od Zalesia, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, 502c polana, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, na zachód od oddz. 486c, łąka przy 487, na północny i południowy wschód od Stolca, na zachód od Bolkowa, łąka między oddz. 486b a 494b, grobla biegnąca wzdłuż wschodniego brzegu jeziora.
100. Cirsium oleraceum (L.) Scop. ? ostrożeń warzywny ? częsty, wilgotne łąki, zarośla, olsy, szuwary; np.: na południowy wschód od Zalesia, 485d, g, 486c rów, 487j 494 c, b, d, f, h, 507a, 560m, 585h, łąka między oddz. 485 i 486, na zachód od oddz. 486c, łąka w stronę olsu 487j, na wschód od Stolca, łąka między oddz. 486b a 494b, południowy wschód od oddz. 486b, na północny wschód od Bolkowa, oles na południe od Bolkowa oddz. cz. 180. 
101. Cirsium palustre (L.) Scop. ? ostrożeń błotny ? częsty, wilgotne łąki, olsy i ich skraje, zarośla wierzbowe, szuwary; np.: 485d, 487j, 494b, na wschód od oddz. 486 przy drodze granicznej, łąka w stronę olsu 487j, łąka przy oddz. 494f, łąka przy oddz. 512, zarośla wierzbowe i łąka przy oddz. 486c, południowy wschód od oddz. 486b, na wschód od Bolkowa, środkowa część grobli przylegającej do wschodniego brzegu jeziora Świdwie.  
102. Cirsium vulgare (Savi) Ten ? ostrożeń lancetowaty ? [A], rzadki, łąki na zachód od Bolkowa.
103. Convallaria majalis L. ? konwalia majowa ? OCz, rzadki, młodnik sosnowy, przydroże; 512j, przydroże ok. 200 m od stacji Świdwie.
104. Convolvulus arvensis L. ? powój polny ? rozproszony, łąki, przydroża, przychacia; np.: łąka między oddz. 485 i 486, przydroże między Stolcem a Bolkowem, na wschód od Bolkowa, Bolków.
105. Conyza canadensis (L.) Cronquist ? konyza kanadyjska ? A, rozproszony; łąki, przydroża, przychacia; np.: na południowy wschód od Zalesia, między Stolcem a Bolkowem, na południowy zachód od Bolkowa, Bolków.
106. Cornus alba L. ? dereń biały ? S, b. rzadki, sadzony na poboczu drogi w Bolkowie.
107. Comarum palustre L. ? siedmiopalecznik błotny ? rzadki, wilgotne łąki, szuwary; na południe od oddz. 486c i f, ok. 0,25km na północ od zbiornika C (oddz. 560b).
108. Corylus avellana L. ? leszczyna pospolita ? rozproszony, skraje lasów, pobocza dróg; np.: 512d, Bolków, aleja wiązowa koło Bolkowa.
109. Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. ? szczotlicha siwa ? rozproszony, suche łąki, przydroża; np.: na południowy wschód od oddz. 485, na północny wschód od Stolca, na wschód od Bolkowa.
110. Crataegus monogyna Jacq. ? głóg jednoszyjkowy ? rozproszony, skraje lasów, przydroża, łąki; np.: na południowy wschód od Zalesia, 485a, 486b, 494b, 512j, na północny wschód od Stolca, Bolków, na wschód od Bolkowa, grobla na wschód od jeziora przy platformie obserwacyjnej.
111. Crepis paludosa (L.) Moench ? pępawa błotna ? rozproszony, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, zarośla wierzbowe, wilgotne łąki; np.: na południe od oddz. 486c, f, 494d, f, h.  
112. Crepis tectorum L. ? pępawa dachowa ? rzadki, suche łąki na zachód i wschód od Bolkowa (tab. 6, zdj. 8).
113. Cynoglossum officinale L. ? ostrzeń pospolity ? b. rzadki, aleja wiązowa koło Bolkowa.
114. Cynosurus cristatus L. ? grzebienica pospolita ? rzadki, łąka między oddz. 485 i 486, w północnej części grobli przebiegającej wzdłuż wschodniego brzegu jeziora.
115. Dactylis glomerata L. ? kupkówka pospolita ? pospolity, łąki, przydroża, drogi leśne, skraje lasów; np.: na południowy wschód od Zalesia, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, 512d obniżenie z leszczyną, 502c polana, droga do stacji Świdwie od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, na północny i południowy wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa, grobla na wschód od jeziora Świdwie.
116. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó ? kukułka krwista ? OS, rozproszony, wilgotne łąki z rzędu Molinietalia oraz w zbiorowisku Eupatorium cannabinum-Deschampsia caespitosa; na zachód od oddz. 486c, łąka przy 487j, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, zarośla wierzbowe i łąka przy oddz. 486c, na północ od oddz. 494d, południowy wschód od oddz. 486b (tab. 9, zdj.2, 4-5, 18; tab. 10, zdj. 1-2, 4) (Fot. 32).
117. Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. ? kukułka szerokolistna ? OS, rzadki, wilgotne i świeże łąki z rzędu Molinietalia i Arrhenatheretalia oraz w zbiorowisku Eupatorium cannabinum-Deschampsia caespitosa; między oddz. 494d i 487j, między oddz. 487 i 486c (tab. 7, zdj. 24; tab. 9, zdj. 2; tab. 10, zdj. 2-3) (Fot. 31).
118. Daucus carota L. ? marchew zwyczajna ? rozproszony, łąki, przydroża; np.: droga graniczna wzdłuż oddz. 485 i 512, na północny i południowy wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa.
119. Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. ? śmiałek darniowy ? pospolity, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, łąki, brzeziny, łozowiska, skraje lasów, drogi leśne; np.: 485g, d, j, 486c, f, 487c, j, 494c, b, f, g, 495f, 507a, 560b, m, 585f, g, h na zachód od oddz. 486c, łąka w stronę olsu 487j, łąka przy oddz. 512, na południowy wschód od Zalesia, na południowy wschód od Stolca, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, na zachód i wschód od Bolkowa, łąka między oddz. 486b a 494b.
120. Deschampsia flexuosa (L.) Trin. ? śmiałek pogięty ? rozproszony, drzewostany sosnowe i ich skraje, drogi leśne, polany; np.: 485a, b, d, i, polana przy 486c, 486 c, b, d, f, 487b, d, g, h, 495a, b, g, f, 496a, j, g, 502b, g, c, 502c polana, 507a, c, 512d, b, j, m, n.
121. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl ? stulicha psia ? A, rzadki, przydroże między Stolcem a Bolkowem, aleja wiązowa koło Bolkowa. 
122. Dianthus deltoids L. ? goździk kropkowany ? rzadki, suche łąki na zachód od Bolkowa (tab. 6, zdj. 13).
123. Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs ? narecznica krótkoostna ? częsty, lasy z dominacją sosny, polany i drogi leśne, brzeziny, łozowiska; np.: 485a, d, j, 486c, b, d, 487c, g, b, d, h, polana przy 486c i b, 494b, f, 495a, b, g, 496a, c, j, 502g, c, b, 507a, 512c, j, d, h, k, n, 585f, g.
124. Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray ? narecznica szerokolistna ? rozproszony, lasy z dominacją sosny, łęgi; np.: 485a, 486c, 487g, 494 b, 502b, g 512a, b, c.
125. Dryopteris filix-mas (L.) Schott ? narecznica samcza ? częsty, lasy z dominacją sosny, brzeziny, olsy, drogi leśne; np.: 485a, g, d, c, j, 486c, b, f, g, 487c, h 494a, b, c, f, g, h, 495b, f, 496c, 502g, 507a, 512d, c, b, polana na styku oddz. 487/488/495/496, 560c, m, między oddz. 485 i 486, 585 g, h f.
126. Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. ? ponikło błotne ? rzadki, wilgotne łąki, bezodpływowe zagłębienia; łąka między oddz. 485 i 486, sztuczny zbiornik na południowy wschód od Stolca.
127. Elymus repens (L.) Gould. ? perz właściwy ? rozproszony; przydroża, skraje lasów, drogi leśne, przychacia; oddz. 512 od strony łąki, aleja wiązowa koło Bolkowa, Bolków, między Stolcem a Bolkowem.
128. Epilobium hirsutum L. ? wierzbownica kosmata ? częsty; wilgotne łąki i zarośla, szuwary, olsy; np.: na południowy wschód od Zalesia, 494b, c, d, łąka między oddz. 485 i 486, między oddz. 486 i 487, łąka przy oddz. 512, na południowy wschód od Stolca.
129. Epilobium montanum L. ? wierzbownica górska ? rzadki, drogi leśne; droga graniczna wzdłuż oddz. 485, 486.
130. Epilobium palustre L. ? wierzbownica błotna ? częsty, szuwary, podmokłe łąki, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, łozowiska; np.: 485d, 494f, 507a, 585h, łąka przy oddz. 512, łąka przy oddz. 486c, łąka między oddz. 486b a 494b, d, południowy wschód od oddz. 486b, na północny wschód od Bolkowa.  
131. Epilobium parviflorum Schreb. ? wierzbownica drobnokwiatowa ? rozproszony, szuwary, podmokłe łąki; łąka przy oddz. 486c, łąka przy 487j, łąka między oddz. 486b a 494b, d, łąka między oddz. 502 i 494, na północny wschód od Bolkowa.
132. Epipactis helleborine (L.) Crantz ? kruszczyk szerokolistny ? OS, rzadki, przydroża leśne, wilgotne zarośla; 485g/a, na południowy wschód od Zalesia, sadzony niedaleko stacji Świdwie, grobla 1,2km na północny zachód od stacji Świdwie.
133. Equisetum arvense L. ? skrzyp polny ? rozproszony, pobocza dróg zarośla, łąki; np.: droga graniczna wzdłuż oddz. 512, na południowy wschód od Zalesia, droga do stacji Świdwie, na wschód od Bolkowa. 
134. Equisetum fluviatile L. ? skrzyp bagienny ? częsty, podmokłe łąki, szuwary, łęgi; np.: między oddz. 485 i 486, 485d, j, 494b, h, i, na południowy wschód od Stolca, na północny wschód od Bolkowa, na zachód od gytiowiska.
135. Equisetum palustre L. ? skrzyp błotny ? częsty, wilgotne łąki, olsy, łęgi, łozowiska, szuwary, brzeziny; np.: na południowy wschód od Zalesia, 485d, 487j, 494d, 560m, 585h, łąka między oddz. 485 i 486, na zachód od oddz. 486c, łąka i rów przy oddz. 486 c/f, łąka w stronę olsu 487j, łąka przy oddz. 512, zarośla wierzbowe i łąka przy oddz. 486c, południowy wschód od oddz. 486b, na południe od stacji Świdwie.  
136. Equisetum sylvaticum L. ? skrzyp leśny ? rzadki, oles, 487j, 494b.
137. Erigeron acris L. ? przymiotno ostre ? rozproszony, przydroża, łąki; np.: na południowy wschód od oddz. 485, na południowy wschód od Stolca, na zachód od Bolkowa.
138. Erigeron annuus (L.) Pers. ? przymiotno białe ? A, rzadki, przydroże między Stolcem a Bolkowem, łąka na zachód od Bolkowa.
139. Eriophorum angustifolium Honck. ? wełnianka wąskolistna ? b. rzadki, wilgotna łąka, w zbiorowisku Deschampsia caespitosa; na południowy wschód od oddz. 486b (tab. 9, zdj. 4) (Fot. 36).
140. Erodium cicutarium (L.) L?Hér. ? iglica pospolita ? rozproszony, przydroża, suche łąki; np.: na południowy wschód od Stolca, na wschód od Bolkowa, łąka przy 485d.
141. Erysimum cheiranthoides L. ? pszonak drobnokwiatowy ? [A], rzadki, łąka przy oddz. 512, droga graniczna wzdłuż oddz. 512.
142. Euonymus europaea L. ? trzmielin pospolita ? rozproszony, zarośla, przydroża, aleje; na południowy wschód od Zalesia, przydroże między Stolcem a Bolkowem, Bolków, aleja wiązowa koło Bolkowa, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
143. Eupatorium cannabinum L. ? sadziec konopiasty ? częsty, wilgotne łąki, rowy, olsy, łęgi jesionowo-olszowe; 487j, 494b, d, f, g, i, 507a, 512d, 585g, łąka i zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, na zachód od oddz. 486c, łąka w stronę olsu 487j, na wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, południowy wschód od oddz. 486b, wzdłuż brzegów grobli przebiegającej przy wschodnim brzegu jeziora, szuwar mozgowy na południe od gytiowiska i na wschód od oddz. 507a.
144. Euphorbia esula L. ? wilczomlecz lancetowaty ? b. rzadki; łąka rajgrasowa na południowy wschód od Stolca (tab. 7, zdj. 8).
145. Euphorbia helioscopia L. ? wilczomlecz obrotny ? A, b. rzadki; łąk na północny wschód od Stolca.
146. Euphrasia rostcoviana Hayne ? świetlik łąkowy ? rzadki; świeże i wilgotne łąki; między oddz. 502 i 494, na południowy wschód od oddz. 486b (tab. 7, zdj. 21, 24; tab. 9, zdj. 8-11, 18, 20).
147. Fagus sylvatica L. ? buk pospolity ? pospolity, lasy z dominacją sosny, drogi i polany leśne, brzeziny; np.: 485b, 486b, c, 487b, d, g, h, 488g, 494b, 495a, f, g, 496a, c, j, 502a, b, g, e, 507a, b, 512c, d, e, j, polana na styku oddz. 487/488/495/496, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia.
148. Fallopia convolvulus (L.) Á Löve ? rdestówka powojowata ? A, rozproszony, łąki, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka rajgrasowa na południowy wschód od Stolca, na zachód od Bolkowa.
149. Fallopia dumetorum (L.) Holub ? rdestówka zaroślowa ? rozproszony, skraje lasów, drogi leśne; np.: 486c, b, f, 487b, 494b, 495f, 512d, 512j, droga graniczna oddz. 512.
150. Festuca arundinacea Schreb. ? kostrzewa trzcinowata ? rozproszony, łąki; np.: na południowy wschód od oddz. 485, łąka przy oddz. 494d, na północny i południowy wschód od Stolca, na wschód od oddz. 512, sztuczny nasyp w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca.
151. Festuca gigantea (L.) Vill. ? kostrzewa olbrzymia ? rozproszony, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, brzeziny, przydroża leśne; np.: np.: 485g, d, 486c, f, 494b, c, 502g, 507a, b, 512d, n, 560m.
152. Festuca ovina L. ? kostrzewa owcza ? rozproszony, suche łąki i przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, łąki na wschód od Stolca, na północny zachód i wschód od Bolkowa.
153. Festuca pratensis Huds. ? kostrzewa łąkowa ? częsty, np.: między oddz. 485 i 486, na wschód od oddz. 486, łąka przy 494d, na wschód od Stolca, na wschód od oddz. 512, łąka rajgrasowa na południowy wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, między oddz. 502 i 494, na wschód od oddz. 507.
154. Festuca rubra L. agg. ? kostrzewa czerwona ? częsty, łąki i przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, między oddz. 485 i 486, na południowy wschód od oddz. 485, łąka w stronę olsu 487j, na wschód od Stolca, na wschód od oddz. 512, na wschód od Bolkowa.
155. Ficaria verna Huds. ? ziarnopłon wiosenny ? rozproszony, olsy, łęgi jesionowo-olszowe; np.: 485d, 487c, 494b, c, f, 585f.
156. Filago arvensis L. ? nicennica polna ? b. rzadki; łąka na wschód od Bolkowa (tab. 6, zdj.5).
157. Filago minima (Sm.) Pers. ? nicennica drobna ? rzadki, suche łąki; na południowy wschód od oddz. 485, na zachód i wschód od Bolkowa (tab. 6, zdj. 1, 4-5, 8).
158. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. ? wiązówka błotna ? częsty, wilgotne łąki, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, szuwary, rowy, łozowiska; np.: 494b, c, d, 486c rów, łąka i zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, łąka między oddz. 485 i 486.
159. Frangula alnus Mill. ? kruszyna pospolita ? OCz, rozproszony, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, brzeziny, skraje lasów; np.: 494b, c, 495f, g, 512d obniżenie z leszczyną, 512j.
160. Fraxinus excelsior L. ? jesion wyniosły ? rozproszony, łęgi, olsy, przychacia; np.: 494i, 507a, 560m, 585f, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, Bolków, aleja wiązowa koło Bolkowa.
161. Fumaria officinalis subsp. L. officinalis ? dymnica pospolita ? A, b. rzadki; łąka na północny wschód od Stolca.  
162. Galeopsis bifida Boenn. ? poziewnik dwudzielny ? rzadki, oles; na północny wschód od stacji Świdwie oddz. 585g, przy wschodniej granicy gytiowiska cz. 180.
163. Galeopsis speciosa Mill. ? poziewnik pstry ? rzadki, olsy, łęgi; 485d, 507a.
164. Galeopsis tetrahit L. ? poziewnik szorstki ? częsty, skraje lasów, ścieżki leśne, łąki, przydroża; np. 485d, 486b, c, f, 495f, 494b, c, 502c, g, 512d, n, 585f, g, na południowy wschód od Zalesia, między oddz. 485 i 486, na wschód od oddz. 512, na północny i południowy wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa, łąka między oddz. 486b a 494b, na północny zachód od Bolkowa.
165. Galinsoga parviflora Cav. ? żółtlica drobnokwiatowa ? A, rzadki; droga graniczna wzdłuż oddz. 485a, 486, 512.
166. Galium aparine L. ? przytulia czepna ? pospolity, łąki i zarośla, olsy, łęgi, łozowiska, szuwary, rowy, przydroża; na południowy wschód od Zalesia, 485d, 494b, d, i, 560m, łąka między oddz. 485 i 486, 495c, na północny i południowy wschód od Stolca, droga między Stolcem a Bolkowem, Bolków, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, grobla przy wschodnim brzegu jeziora. 
167. Galium mollugo L. agg. ? przytulia pospolita ? częsty, łąki, przydroża, skraje lasów; np.: na południowy wschód od Zalesia, 485a, g, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, droga do stacji Świdwie z Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, na południowy wschód od oddz. 485, na zachód od oddz. 486c, łąka w stronę olsu 487j, na północny i południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, łąka na zachód od Bolkowa.
168. Galium palustre L. agg. ? przytulia błotna ? częsty, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, łozowiska, szuwary, wilgotne łąki, rowy; np.: 485d, g, 486c rów, 487j, 494b, g, f, i, rów w oddz. 495b, f, 560b, m, 585g, na wschód od oddz. 486, na zachód od oddz. 486c, rów na łące przy oddz. 512, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, łąka rajgrasowa na południowy wschód od Stolca, w południowej części gytiowiska, na północny wschód i zachód od gytiowiska, na północny wschód od Bolkowa.  
169. Galium uliginosum L. ? przytulia bagienna ? rozproszony, podmokłe łąki, szuwary, łozowiska, olsy; np.: na zachód od oddz. 486c, łąka w stronę olsu 487j, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, łąka między oddz. 486b a 484b, d, południowy wschód od oddz. 486b, 494b, g, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.  
170. Galium verum L. ? przytulia właściwa ? rozproszony, suche łąki, ciepłolubne zarośla, przydroża; np.: na północny i południowy wschód od Stolca, na zachód od Bolkowa.
171. Geranium molle L. ? bodziszek kosmaty ? A, rzadki, łąki, przydroża; na północny i południowy wschód od Stolca, na zachód od Bolkowa, aleja kasztanowców na południowy wschód od Stolca. 
172. Geranium pusillum Burm. F. ex L. ? bodziszek drobny ? A, rozproszony, łąki, przydroża; na południowy wschód od Zalesia, na południowy wschód od oddz. 485, na północny i południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, na zachód od Bolkowa.
173. Geranium pyrenaicum Burm. F. ? bodziszek pirenejski ? A, b. rzadki; droga graniczna wzdłuż oddz. 502.
174. Geranium robertianum L. ? bodziszek cuchnący ? częsty, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, skraje lasów z dominacją sosny, zarośla, drogi leśne; np.: 485g, d, 486f, c, 487j, 494d, f, 507a, 512e, 560m, zarośla na południowy wschód od Zalesia, oles 0,4km na południe od Bolkowa (cz. 180).
175. Geum rivale L. ? kuklik zwisły ? częsty, podmokłe łąki, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, szuwary; np.: 494b, c, f, 487j, łąka między oddz. 485 i 486, na zachód od oddz. 486c, łąka w stronę olsu 487j, łąka między oddz. 486b a 494b.  
176. Geum urbanum L. ? kuklik pospolity ? częsty, łęgi, drzewostany sosnowe, drogi leśne, skraje lasów; np.: na południowy wschód od Zalesia, 485g, d, 486c obniżenie z rowem, 494b, c, f, 487b, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, 560m, 585g, nasadzenia olszy na południowy zachód od Bolkowa, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
177. Glechoma hederacea L. ? bluszczyk kurdybanek ? częsty, łąki, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, drogi leśne; na południowy wschód od Zalesia, 485g, d, 487j, 494a, b, f, 507a, 560m, łąka między oddz. 485 i 486, łąka na wschód od oddz. 486, łąka przy 494d, łąka przy oddz. 512.
178. Glyceria fluitans (L.) R. Br. ? manna jadalna ? częsty, olsy, śródleśne zabagnienia, rowy, szuwary, wilgotne łąki; np.: 486c, f, 487j, 494d, g, 585g, na południowy wschód od Zalesia, na południowy wschód od Stolca, południowy wschód od oddz. 486b, rów pomiędzy oddz. 485 i 486, na północny zachód od Bolkowa.
179. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. ? manna mielec ? częsty, szuwary, rowy, łozowiska, brzegi wód, wilgotne łąki; np.: 485d, i, 494i, 512d, 585g, na południowy wschód od Zalesia, w północno wschodniej części gytiowiska, południowy fragment gytiowiska, szuwary na zachód od gytiowiska, przy kładce w północnej części grobli oddz. 485j, w rowie na skraju szuwarów na północny wschód od Bolkowa, pomiędzy zaroślami wierzbowymi na zachód od Zalesia.
180. Glyceria notata Chevall. ? manna fałdowana ? b. rzadki, rów śródleśny; 507a.
181. Gnaphalium sylvaticum L. ? szarota leśna ? rozproszony, przydroża, skraje lasów, drogi leśne; np.: droga graniczna wzdłuż oddz. 485 i 512, 485b, 486f.
182. Hedera helix L. ? bluszcz pospolity ? OCz, b. rzadki, na obrzeżach olsu 485g.
183. Helichrysum arenarium (L.) Moench ? kocanki piaskowe ? OCz, rozproszony, suche łąki, piaszczyste przydroża; np.: na południowy wschód od oddz. 485, na południowy wschód od Stolca, na wschód od Bolkowa.
184. Heracleum sibiricum L. ? barszcz syberyjski ? rozproszony, łąki i zarośla, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, na wschód od Stolca, między Stolcem a Bolkowem, na zachód od Bolkowa, grobla na północny zachód od stacji Świdwie. 
185. Herniaria glabra L. ? połonicznik nagi ? b. rzadki; łąka na północny wschód od Stolca.  
186. Hieracium lachenalli C. C. Gmel. ? jastrzębiec Lachenala ? rzadki, skraje lasów sosnowych; 487b, 512d.
187. Hieracium pilosella L. ? jastrzębiec kosmaczek ? rozproszony, suche łąki i przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, między oddz. 485 i 486, na południowy wschód od oddz. 485, na wschód od Stolca, łąka na zachód i wschód od Bolkowa.
188. Hieracium sabaudum L. ? jastrzębiec sabaudzki ? rozproszony, skraje lasów sosnowych, zarośla, drogi leśne; np.: 485i, 487b, 496a, na południowy wschód od Zalesia.
189. Holcus lanatus L. ? kłosówka wełnista ? częsty, wilgotne i świeże łąki, łozowiska, skraje lasów; np.: 494b, c, 507a, na południowy wschód od Zalesia, 485c, łąka między oddz. 486 i 487, łąka między oddz. 495 i 494, na północny i południowy wschód od Stolca, na zachód od Bolkowa, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, grobla przy wschodnim brzegu jeziora..
190. Holcus mollis L. ? kłosówka miękka ? rozproszony, łąki, szkółka leśna; np.: na zachód od oddz. 486c, na wschód od oddz. 487j, na południowy wschód od oddz. 485.
191. Hottonia palustris L. ? okrężnica bagienna ? rozproszony, olsy, rowy, szuwary; np.: 485d, c, j, 494b, c, d, g, 585g, h, zarośla wierzbowe przy rowie oddz. 485c, przy kładce - 494a.
192. Humulus lupulus L. ? chmiel zwyczajny ? rozproszony, łęgi, brzegi wód; np.: 560m, 512a, zarośla na grobli przy stacji Świdwie.
193. Hydrocharis morsus-ranae L. ? żabiściek pływający ? częsty, brzegi wód, rowy, śródleśne zabagnienia; np.: na południowy wschód od Zalesia, jezioro Świdwie ? przy stacji Świdwie, 485c, rów opaskowy wokół gytiowiska, na południe od stacji Świdwie, zatoczki pomiędzy zbiornikiem A i B, kanał wzdłuż grobli na północny zachód od stacji Świdwie, zachodnia zatoczka zbiornika B, pomiędzy kępami szuwarów zarastających zbiorników wodnych na zachód od jeziora Świdwie.
194. Hydrocotyle vulgaris L. ? wąkrota zwyczajna ? rzadki, wilgotne łąki; na zachód od oddz. 486c, łąka i łozowisko w stronę olsu 487j, między oddz. 486c i 494b, na południowy wschód od oddz. 486b (tab. 6, zdj. 1-3, 8, 12-13, 16, 17, 20; tab. 7, zdj. 24).  
195. Hypericum perforatum L. ? dziurawiec zwyczajny ? częsty, łąki, drogi leśne, skraje lasów sosnowych, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, 485a, 486f, 502c polana, 512b, między oddz. 485 i 486, na południowy wschód od oddz. 485, na południowy wschód od Stolca, na północny zachód i wschód od Bolkowa, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
196. Hypericum tetrapterum Fr. ? dziurawiec skrzydełkowaty ? rozproszony, wilgotne łąki, olsy; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, 487j, 494i 585h, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, łąka na północny wschód od Bolkowa.
197. Hypochoeris radicata L. ? prosienicznik szorstki ? rozproszony, obrzeża lasów, przydroża; np.: 487d, 502g, łąka między oddz. 485 i 486, łąka przy 485d, na północny i południowy wschód od Stolca, łąka na wschód i zachód od Bolkowa.
198. Impatiens noli-tangere L. ? niecierpek pospolity ? rozproszony, olsy, łęgi jesionowo-olszowe; np.: 487j, 494b, f, g, i, 560m.
199. Inula britannica L. ? oman łąkowy - b. rzadki; notowany na wilgotnej łące na północny wschód od Bolkowa.
200. Iris pseudacorus L. ? kosaciec żółty ? częsty, olsy, łozowiska, szuwary, rowy, śródleśne zabagnienia; np.: 485c, d, i, 486c rów, 487j, 494d, h, g, i, 560m, szuwar przy pomoście stacji Świdwie, rów przy oddz. 486c/f, 585g, h, na południowy wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa, łąka na zachód od 486c, szuwar przy grobli ok. 0,5km na zachód od Zalesia oddz. 535j, brzeg rowu przy północno wschodniej części gytiowiska. 
201. Jasione montana L. ? jasieniec piaskowy ? rozproszony, suche łąki skraje lasów sosnowych, przydroża; np.: 485b, 512n, na południowy wschód od Stolca, na wschód i zachód od Bolkowa.
202. Juncus articulatus L. emend. K. Richt ? sit członowany ? częsty, wilgotne łąki, rowy, szuwary, łozowiska; np.: łąka przy oddz. 486c/f, łąka przy 585g, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, południowy wschód od oddz. 486b, łąka na północny wschód od Bolkowa.
203. Juncus bufonius L. ? sit dwudzielny ? rozproszony, wilgotne łąki; na południowy wschód od Zalesia, między oddz. 485 i 486, łąka przy 487j, łąka przy 494f, łąka przy oddz. 512, łąka przy 585g.
204. Juncus compressus Jacq. ? sit ściśniony ? b. rzadki, łąka przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca.
205. Juncus comglomeratus L. emend. Leers ? sit skupiony ? rzadki; łąka przy 494c, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
206. Juncus effusus L. ? sit rozpierzchły ? pospolity, olsy i łęgi, łozowiska, łąki, rowy, szuwary; np.: na południowy wschód od Zalesia, 485a, c, i, g, d, 486c rów, 487b, c, j, 494b, c, f, 502b, 507a, 512 za młodnikiem od strony łąki, 560m, łąka przy oddz. 512, na południowy wschód od Stolca, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, łąka między oddz. 486b a 494b, na północny zachód od gytiowiska, skraj szuwarów na północny zachód od Bolkowa.  
207. Juncus inflexus L. ? sit siny ? b. rzadki, łąka przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca.
208. Juniperus communis L. subsp. communis ? jałowiec pospolity typowy ? rozproszony, skraje lasów sosnowych, przydroża; np.: 496a, j, droga do stacji Świdwie od strony Zalesia, na południowy zachód od Bolkowa.
209. Lamium purpureum L. ? jasnota purpurowa ? A, rozproszony, łąki, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, na wschód od oddz. 486, na północny i południowy wschód od Stolca, Bolków. 
210. Lapsana communis L. ? łoczyga pospolita ? częsty, skraje lasów, drogi leśne, drzewostany sosnowe; np.: 485a, g, d, 486f, 494b, c, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, 512d, aleja kasztanowców na południowy wschód od Stolca.
211. Larix decidua Mill. ? modrzew europejski ? S, rozproszony, sadzony w lasach; 507a, 512b, j, n, m, 560m.
212. Lathyrus pratensis L. ? groszek łąkowy ? częsty, wilgotne łąki i zarośla, przydroża, szuwary, wysychające rowy; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, łąka przy 487, na wschód od Stolca, rów na łące przy oddz. 512, na północny i południowy wschód od Stolca, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, zarośla wierzbowe i łąka przy oddz. 486c. 
213. Lemna minor L. ? rzęsa drobna ? pospolity, rowy, śródleśne zabagnienia, zbiorowiska pleustonowe i szuwarowe; np.: na południowy wschód od Zalesia, między oddz. 485 i 486, 485c, łąka przy oddz. 512, na południowy wschód od Stolca, zatoczki pomiędzy zbiornikiem A i B, północny brzeg zbiornika B, rów dochodzący do północno zachodniej zatoki jeziora Świdwie, rów opaskowy wokół gytiowiska.
214. Lemna trisulca L. ? rzęsa trójrowkowa ? rozproszony, zbiorowiska pleustonowe i szuwarowe, rowy; np.: na południowy wschód od Stolca, rów opaskowy wokół gytiowiska, rów na południe od stacji Świdwie, kanał łączący zbiornik A i B, rów przy dawnej drodze gruntowej na północ od stacji Świdwie.
215. Leontodon autumnalis L. subsp. autumnalis ? brodawnik jesienny ? rozproszony, świeże i suche łąki, przydroża; np.: na wschód od oddz. 486, na zachód od oddz. 486c, na wschód od Stolca, łąka między oddz. 486b a 494b. 
216. Leontodon hispidus L. subsp. hispidus ? brodawnik zwyczajny typowy ? rzadki; łąka i przydroże na wschód od Stolca.
217. Leucanthemum vulgare subsp. vulgare ? jastrun właściwy typowy ? rzadki, łąka na południowy wschód od Zalesia, łąka na zachód od Bolkowa.
218. Ligustrum vulgare L. ? ligustr pospolity ? S, rzadki, sadzony przy stacji Świdwie oraz w Bolkowie.
219. Linaria vulgaris Mill. ? lnica pospolita ? rozproszony, suche i świeże łąki, drogi leśne; np.: 486c, droga graniczna wzdłuż oddz. 485, 512 za młodnikiem od strony łąki, na południowy wschód od Zalesia, na wschód od oddz. 486, na wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa, łąka na wschód od Bolkowa.
220. Lolium perenne L. ? życica trwała ? rozproszony, przydroża, przychacia; np.: Bolków między Stolcem a Bolkowem, między Zalesiem a stacją Świdwie.
221. Lonicera periclymenum L. ? wiciokrzew pomorski ? OS, rozproszony, lasy z dominacją sosny i ich skraje; 486b, c, 487b, d, h, 495a, b, 496a (tab. 17, zdj. 7, 9) (Fot. 40).
222. Lotus corniculatus L. ? komonica zwyczajna ? rzadki, przydroże przy stacji Świdwie, łąka na północny zachód od Bolkowa.
223. Lotus uliginosus Schkuhr ? komonica błotna ? częsty, podmokłe łąki, szuwary, Łozowska, olsy, rowy; np.: na południowy wschód od Zalesia, między oddz. 485 i 486, 485c, łąka w stronę olsu 487j, łąka między oddz. 486b a 494b, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
224. Lupinus polyphyllus Lindl. ? łubin trwały ? A, rozproszony, przydrożne zarośla, przychacia; np.: na południowy wschód od Zalesia, stacja Świdwie, na południowy wschód od oddz. 485, Bolków.
225. Luzula campestris (L.) DC ? kosmatka polna ? rozproszony, łąki i przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, między oddz. 485 i 486, w stronę olsu 487j, na południowy wschód od Stolca, na zachód od Bolkowa, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
226. Luzula multiflora (Retz.) Lej. ? kosmatka licznokwiatowa ? rozproszony, lasy z dominacją sosny, drogi leśne, łąki; np.: 486c, 496j, 507a, c, łąka między oddz. 486b a 494.
227. Luzula pilosa (L.) Willd. ? kosmatka owłosiona ? rzadki, drogi leśne, drzewostany brzozowe i sosnowe; 495a, f, 487h. 
228. Lychnis flos-cuculi L. ? firletka poszarpana ? częsty, łąki trzęślicowe, rowy, szuwary, olsy; np.: 487j, 494b, c, g, 585h, między oddz. 485 i 486, łąka w stronę olsu 487j, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.  
229. Lycopus europaeus L. ? karbieniec pospolity ? pospolity, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, łozowiska, wilgotne łąki, szuwary, rowy; na południowy wschód od Zalesia, 485g, c, d, j, 486c rów, 487j, 494b, d, h, g, 507a, 560m, łąka w stronę olsu 487j, droga na wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, na północny i południowy wschód od Stolca, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, szuwary w zachodniej części zbiornika B. 
230. Lysimachia nummularia L. ? tojeść rozesłana ? rozproszony, olsy, wilgotne łąki, rowy; np.: 485d, 486c rów, 487j, 494b, łąka między oddz. 485 i 486, łąka w stronę olsu 487j, północny odcinek grobli przebiegającej wzdłuż wschodniego brzegu jeziora.
231. Lysimachia thyrsiflora L. ? tojeść bukietowa ? rozproszony, wilgotne łąki, rowy; np.: między oddz. 485 i 486, 485c, j, na obrzeżach szuwarów w południowej części jeziora oraz w jednym z akwenów na zachód od jeziora (Fot. 38).
232. Lysimachia vulgaris L. ? tojeść pospolita ? częsty, olsy, łęgi, skraje lasów, wilgotne łąki, szuwary, rowy; np.: 485c, d, 486c, 494b, f, d, 495f, na południowy wschód od Zalesia, łąka przy oddz. 486 c/f, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, szuwary turzycowe sąsiadujące z północnym fragmentem gytiowiska, zbocza grobli przy stacji Świdwie.
233. Lythrum salicaria L. ? krwawnica pospolita ? częsty, łęgi jesionowo-olszowe, olsy, śródleśne zabagnienia, wilgotne łąki, szuwary, rowy; np.: 485g, j, 494d, h, g, b, f, i, 585f, g, na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, droga na wschód od Stolca, rów na łące przy oddz. 512, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, zarośla wierzbowe i łąka przy oddz. 486c, szuwary w południowo wschodniej części gytiowiska, 0,4km na północ od zbiornika C.
234. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt ? konwalijka dwulistna ? rozproszony, lasy z dominacją sosny, drogi leśne; np.: 485b, 486b, c, 495a, 496a, c, j, 512b,d, 507a, b.
235. Malus sp. ? rzadki; zarośla na południowy wschód od Zalesia, między Stolcem a Bolkowem.
236. Matricaria maritima L. subsp. inodora (L.) Dostál ? maruna nadmorska bezwonna ? A, rozproszony, pobocza dróg, zarośla, drogi leśne; np.: droga graniczna wzdłuż oddz. 485, 486, 512, między Stolcem a Bolkowem.
237. Medicago lupulina L. ? lucerna nerkowata - rozproszony, pobocza dróg, łąki, zarośla, drogi leśne; np.: na południowy wschód od Zalesia, na zachód od Bolkowa, droga graniczna wzdłuż oddz. 485, 486, 512, między Stolcem a Bolkowem.
238. Melampyrum pretense L. ? przeniec zwyczajny ? rzadki, skraje drzewostanów sosnowych, drogi leśne; 487h, droga oddziałowa 487/488, 495a.
239. Melandrium album (Mill.) Garcke ? bniec biały ? [A], rozproszony, suche łąki, przydroża, przychacia; np.: na południowy wschód od Zalesia, droga koło stacji Świdwie, łąka przy 485d, łąka rajgrasowa na południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, na zachód od Bolkowa, Bolków.
240. Mentha aquatica L. ? mięta nadwodna ? rozproszony, olsy, łęgi, szuwary, rowy; np.: 485c, d, j, 486c rów, 487j, 494b, 560c, 585h, na południowy wschód od oddz. 486b, szuwar turzycowy na południowy zachód od Zalesia.  
241. Mentha arvensis L. ? mięta polna ? częsty, olsy, szuwary, wilgotne łąki, przydroża, wysychające rowy; np.: południowy wschód od Zalesia, między oddz. 485 i 486, łąka na wschód od oddz. 486, łąka w stronę olsu 487j, łąka przy oddz. 512, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, łąka między oddz. 486b a 494b. 
242. Milium effusum L. ? prosownica rozpierzchła ? rozproszony, olsy, łęgi, drogi leśne; np.: 485a, 486c, 494b, d, 560m, 585f, g.
243. Moehringia trinervia (L.) Clairv. ? możylinek trójnerwowy ? częsty, drzewostany sosnowe, śródleśnie zabagnienia, olsy, drogi leśne; 485a, c, g, d, , 486c, b, 494b, d 502g, 507a, 512a, b, c, d, 560m, 585g, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia.
244. Molinia caerulea (L.) Moench ? trzęślica modra ? częsty, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, łozowiska, śródleśne zabagnienia, wilgotne łąki i przydroża, szuwary; np.: polana przy 486c/b, 487b, h, 488g, 495a, f, g, 496g, j, 512b, 502b, polana na styku oddz. 487/488/495/496, na południowy wschód od Zalesia, łąka przy oddz. 486c, południowy wschód od oddz. 486b, na skraju zarośli brzozowych 0,4km na północ od zbiornika C.  
245. Mycelis muralis (L.) Dumort. ? sałatnik leśny ? rozproszony, drzewostany sosnowe, skraje lasów, drogi leśne; 485a, b, g, 486b, c, f, 496a, 502b, c, 507a, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, 512 b, c, d, droga oddziałowa 487/488.
246. Myosotis arvensis (L.) Hill ? niezapominajka polna ? A, rozproszony, suche łąki i przydroża; np.: na południowy zachód od Zalesia, między Stolcem a Bolkowem, na północny i południowy zachód od Bolkowa. 
247. Myosotis palustris (L.) L. emend. Rchb. agg. ? niezapominajka błotna ? częsty, olsy i łęgi, rowy, wilgotne łąki, szuwary; np. 486c rów, 487j, 494b, d, f, 507a, 585g, h, na południowy wschód od Zalesia, łąka i rów przy oddz. 486 c/f, łąka przy oddz. 487, łąka przy oddz. 512, na południowy wschód od Stolca, południowy wschód od oddz. 486b, przy zniszczonej platformie obserwacyjnej na kępie Carex paniculata w zachodniej części jeziora, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.  
248. Myosoton aquaticum (L.) Moench ? kościenica wodna ? rzadki, szuwary, śródleśne zabagnienia, rowy; np.: 486c, 507a.
249. Myriophyllum spicatum L. ? wywłócznik kłosowy ? rzadki, jeziora, rowy; gatunek charakterystyczny zbiorowiska Myriophylletum spicati i towarzyszący innym zbiorowiskom wodnym, jezioro Świdwie ? zbiornik A i B, zarastające akweny na zachód od zbiornika A, rów prowadzący z Bolkowa do jeziora Świdwie.
250. Nuphar lutea (L.) Sibth. &Sm ? grążel żółty ? OCz, rozproszony, płytsze partie jeziora, na obrzeżach zbiornika A, największe skupiska tworzy w północnej i zachodniej jego części, południowo wschodni brzeg zbiornika B.
251. Nymphaea alba L. ? grzybienie białe ? OCz, rozproszony, płytsze partie jeziora, notowany na tych samych stanowiskach co Nuphar lutea, dominant w zespole Nupharo-Nymphaeetum albae, np.: zatoczki w północnej części zbiornika A, wschodni brzeg zbiornika A.
252. Odontites serotina (Lam.) Rchb. ? zagorzałek późny ? rozproszony, wilgotne łąki; łąka na północny wschód od Bolkowa, łąka na południe od Zalesia oddz. 560a, b.
253. Oenanthe aquatica (L.) Poir. ? kropidło wodne ? rozproszony, szuwary, rowy, olsy; np.: rów między oddz. 485 i 486, łąka przy oddz. 512, 494g.
254. Oenanthe fistulosa L. ? kropidło piszczałkowe ? PZE, b. rzadki; rów, podtopiona łąka między oddz. 487j a 494d (tab. 10, zdj. 2).
255. Oenothera biennis L. ? wiesiołek dwuletni ? rzadki; droga między Stolcem a Bolkowem, droga przy stacji Świdwie.
256. Ophioglossum vulgatum L. ? nasięźrzał pospolity ? PV, PZV, b. rzadki; oles 494b (tab. 14, zdj. 15) (Fot. 29).
257. Oxalis acetosella L. ? szczawik zajęczy ? częsty, lasy z dominacją sosny, łęgi, olsy, drogi leśne; np.: 485b, d, g, 486b, c, f, 487b, c, h, d, 494b, d, f, 495c, 496a, j, 502b, g, c, 507a, 512a, b, c, d, 585f, g, polana na styku oddz. 487/488/495/496, północny odcinek grobli przebiegającej wzdłuż wschodniego brzegu jeziora.
258. Oxalis fontana Bunge ? szczawki żółty ? A, rzadki; droga leśna 486c/b, 560m.
259. Padus avium Mill. ? czeremcha zwyczajna ? częsty, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, lasy z dominacją sosny i ich skraje, łozowiska, przydroża leśne; np.: 485a, b, c, g, j, 486f, 487b, c, 494b, d, 507a, 512b, j, n, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, przydroże na wschód od Stolca, aleja kasztanowców na południowy wschód od Stolca, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c.
260. Padus serotina (Ehrh.) Borkh. ? czeremcha amerykańska ? A, częsty, lasy z dominacją sosny i ich skraje, łęgi; np.: 485a, b, i, 487d, 496c, 507a, 512c, d, zarośla na południowy wschód od Zalesia, łąka na wschód od oddz. 486, 585f, g, grobla przylegająca do wschodniego brzegu jeziora.
261. Papaver argemone L. ? mak piaskowy ? A, rzadki; łąki na północny wschód od Stolca.
262. Papaver rhoeas L. ? mak polny ? A, rozproszony, łąki i przydroża; np.: na północny i południowy wschód od Stolca, na południowy zachód od Bolkowa.
263. Peucedanum palustre (L.) Moench ? gorysz błotny ? częsty, olsy, wilgotne łąki, szuwary, rowy; np.: łąka przy oddz. 486 c/f, południowy wschód od oddz. 486b, 485d, 494b, d, f, łąka w stronę olsu 487j, rozwijające się pło torfowcowe na zachodnim brzegu zbiornika B, szuwar na południe od stacji Świdwie, szuwar na północ od Bolkowa, łąka na południowy zachód od Zalesia.
264. Phalaris arundinacea L. ? mozga trzcinowa ? częsty, szuwary, wilgotne łąki, rowy, łozowiska, olsy; np.: na południowy wschód od Zalesia, między oddz. 485 i 486, łąka przy oddz. 512, 494g, i, 585g, na północny i południowy wschód od Stolca, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, łąki wzdłuż zachodniej strony gytiowiska, łąka na wschód od oddz. 507a, szuwar na północny wschód od gytiowiska.. 
265. Philadelphus pubescens Loisel. ? jaśminowiec omszony ? S, b. rzadki; sadzony przy Ośrodku Dydaktycznym w Bolkowie. 
266. Phleum pretense L. ? tymotka łąkowa ? rozproszony, łąki, przydroża; np. na południowy wschód od Stolca, na wschód i zachód od Bolkowa.
267. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. ? trzcina pospolita ? pospolity, szuwary, rowy, łozowiska, olsy; np.: 494b, d, f, g, h, 486c rów, przy pomoście stacji Świdwie, między oddz. 485 i 486, rów na łące przy oddz. 512, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, 485j, szuwar wzdłuż grobli przy wschodnim brzegu jeziora Świdwie, wschodni fragment gytiowiska, szuwar wokół zbiornika C, zarastające zbiorniki na zachód od jeziora Świdwie.
268. Picea abies (L.) H. Karst. ? świerk pospolity ? A, częsty, lasy ? często w strefie między olsami a drzewostanami sosnowymi, łęgi, brzeziny, przydroża, przychacia; między oddziałami 485a a 485g, 485a, na obrzeżach 494c, d, 486b, c, polana przy 486c/b, 512c, b, d, 507a, b, g, h, 487b, c, d, g, h, i, 495a 496j, 495c, g, droga do stacji Świdwie, na południowy wschód od Stolca, Bolków.
269. Picea pungens Engelm. ? świerk kłujący ? S, b. rzadki, sadzony przy oddz. 512.
270. Pinus sylvestris L. ? sosna zwyczajna ? częsty, lasy, zagajniki, przydroża; np.: 485a, b, 486b, c, f, 487b, d, g, h, 495a, g, 496b, j, 512a, b, c, d, j, n, 507a, b, 502a, b c, g, 488g, przydroże przy stacji Świdwie.
271. Plantago intermedia Gilib. ? babka wielonasienna ? rozproszony, przydroża, łąki, drogi leśne; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka przy oddz. 512, 494b, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
272. Plantago lanceolata L. ? babka lancetowata ? częsty, łąki, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, droga do stacji Świdwie, łąka między oddz. 485 i 486, na południowy wschód od oddz. 485, łąka w stronę olsu 487j, na wschód od Stolca, między Stolcem a Bolkowem, na północny zachód od Bolkowa, łąka między oddz. 486b a 494b. 
273. Plantago major L. ? babka zwyczajna ? częsty, przydroża, drogi leśne, łąki, przychacia; np.: droga graniczna wzdłuż oddz. 485, 486 i 512, 486f, 487b, droga do stacji Świdwie, na wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, między Stolcem a Bolkowem, Bolków.
274. Poa annua L. ? wiechlina roczna ? rozproszony, przydroża, drogi leśne, przychacia; np.: 486f, droga do stacji Świdwie, na wschód od Stolca, droga graniczna wzdłuż oddz. 485, 486 i 512, Bolków.
275. Poa nemoralis L. subsp. nemoralis ? wiechlina gajowa ? rzadki, zarośla, skraje lasów, aleje; 512d obniżenie z leszczyną, 502b, nasadzenia olszy na południowy zachód od Bolkowa, aleja wiązowa koło Bolkowa.
276. Poa palustris L. ? wiechlina błotna ? rozproszony, wilgotne łąki, olsy, łęgi, rowy; np.: łąki na południowy wschód od Zalesia, 485c, d, 487j, 495c, 494 d, g, h, i, łąka przy oddz. 512, 512d rów, 585g, 560m.
277. Poa pratensis L. ? wiechlina łąkowa ? częsty, łąki, przydroża, skraje lasów, olsy, rowy; np.: na południowy wschód od Zalesia, 486f, 560m, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, droga do stacji Świdwie, łąka między oddz. 485 i 486, łąka przy 487j, łąka przy 494f, rów przy oddz. 512, na północny i południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
278. Poa trivialis L. ? wiechlina zwyczajna ? częsty, wilgotne łąki, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, łozowiska; np.: na południowy wschód od Zalesia, między oddz. 485 i 486, łąka przy 487j, 494 d, f, g, rów na łące przy oddz. 512, 560m, 585g, h, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, łąka na północny wschód od Bolkowa.
279. Polygonatum multiflorum (L.) All. ? kokoryczka wielokwiatowa ? b. rzadki, skraj olsu 494b.
280. Polygonum amphibium L. ? rdest ziemnowodny ? częsty, łąki, przydroża, zarośla, szuwary, łozowiska, zbiorniki wodne; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, na wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, na wschód od Bolkowa, szuwar na południowym wschodzie gytiowiska.
281. Polygonum aviculare L. ? rdest ptasi ? rozproszony, przydroża, drogi leśne, łąki; np.: między oddz. 485 i 486, na wschód od Stolca, droga graniczna wzdłuż oddz. 485, 486 i 512.
282. Polygonum hydropiper L. ? rdest ostrogorzki ? częsty, wilgotne zagłębienia na łąkach, rowy, olsy, łęgi; np.: 485a, d, g, 486b, f, 487c, 494b, c, 507a, 585g, łąka przy 485c, łąka przy 487c, ij, na wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, łąka między oddz. 486b a 494b.
283. Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium ? rdest szczawiolistny typowy - rzadki; notowany na wilgotnej łące na północny wschód od Bolkowa.
284. Polygonum mite Schrank ? rdest łagodny ? b. rzadki, rów 486c.
285. Polygonum persicaria L. ? rdest plamisty ? częsty, łąki, łozowiska; na południowy wschód od Zalesia, łąka przy oddz. 512, na południowy wschód od Stolca, na zachód od Bolkowa.
286. Polypodium vulgare L. ? paprotka zwyczajna ? OS, rzadki, drzewostany sosnowe; 495g, 502g (tab. 17, zdj. 12, 21) (Fot. 30).
287. Populus alba L. ? topola biała ? rzadki, przydroże i łąka na południowy wschód od Zalesia.
288. Populus ×canadensis Moench ? topola kanadyjska ? A, rzadki, przydroże na wschód od Stolca, przydroże koło Bolkowa, skraj lasu 494b.
289. Populus tremula L. ? topola osika ? częsty, przydroża, łozowiska, łęgi; np.: 494b, d, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, przydroże między Stolcem a Bolkowem, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
290. Potamogeton natans L. ? rdestnica pływająca - b. rzadki, notowany w wyrobisku na południowy wschód od Stolca (tab. 3, zdj. 22). 
291. Potentilla anserina L. ? pięciornik gęsi ? częsty, łąki, przydroża, łozowiska, szuwary, przychacia; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, na wschód od oddz. 486, łąka w stronę olsu 487j, łąka przy 494d, na północny i południowy wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa, zarośla wierzbowe i łąka przy oddz. 486c, Bolków. 
292. Potentilla argentea L. ? pięciornik srebrny ? rozproszony, suche łąki i przydroża; np.: łąka na południowy wschód od Zalesia, na północny i południowy wschód od Stolca, na północny zachód i na wschód od Bolkowa.
293. Potentilla erecta (L.) Raeusch. ? pięciornik kurze ziele ? rozproszony, łęgi jesionowo-olszowe, łozowiska, wilgotne łąki; np.: 494b, d, f, łąka w stronę olsu 487j, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c.
294. Potentilla reptans L. ? pięciornik rozłogowy ? częsty, łąki, przydroża, skraje lasów, drogi leśne; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, 502c polana, 485g, d, łąka przy oddz. 486c/f, łąka przy oddz. 487j, na wschód i południowy wschód od Stolca, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, 494b, f.
295. Prunella vulgaris L. ? głowienka pospolita ? rozproszony, łąki, skraje lasów, drogi leśne; np.: 485c,d, 494b, łąka przy oddz. 486c, południowy wschód od oddz. 486b. 
296. Prunus spinosa L. ? śliwa tarnina ? rzadki, nasadzenia świerkowe w oddz. 487j. 
297. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ? orlica pospolita ? częsty, lasy z dominacją sosny, olsy, nasadzenia świekowe, lasy brzozowe, przydroża leśne; np.: 486a, b, g, 487b, c, d, g, h, k, 488g, 494f, 495a, f, 496c, 512d, j.
298. Pyrus pyraster (L.) Burgsd. ? grusza polna ? rozproszony, łąki, przydroża, zarośla; np.: zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, łąki na południowy wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa, łąka na wschód od Bolkowa, droga graniczna przy oddz. 486c.
299. Quercus petraea (Matt.) Liebl. ? dąb bezszypułkowy ? rozproszony, lasy z dominacją sosny; np.: 485b, 486b, polana przy 486c/b, droga graniczna przy oddz. 512, 512j.
300. Quercus robur L. ? dąb szypułkowy ? częsty, lasy z dominacją sosny, łęgi jesionowo-olszowe, lasy z udziałem brzozy, przydroża; np.: 485a, b, d, 486b, c, polana przy 486c/b, 487b, d, h, f, 494b, 495g, 496b, j, 502b, c, g, 507a, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, 512a, b, c, d, j, n, 585f, g droga do stacji Świdwie, przydroże między Stolcem a Bolkowem, Bolków, aleja wiązowa koło Bolkowa, zarośla na grobli przy stacji Świdwie, skraj olesu 0,4km na południe od Bolkowa, łęg jesionowo-olszowy oddz. 585g.
301. Quercus rubra L. ? dąb czerwony ? A, rozproszony, lasy z dominacją sosny, przydroża; np.: 485a, b, g.
302. Ranunculus acris L. ? jaskier ostry ? częsty, łąki, skraje lasów olszowych i sosnowych, drogi leśne, pobocza dróg; np.: na południowy wschód od Zalesia, 486c, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, 502c polana, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, droga do stacji Świdwie, łąka między oddz. 485 i 486, łąka w stronę olsu 487j, na północny i południowy wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, 585g, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, łąka na północny zachód od Bolkowa, zarośla wierzbowe i łąka przy oddz. 486c, łąka między oddz. 486b a 494b, zarośla na grobli przy wschodnim brzegu jeziora.  
303. Ranunculus flammula L. ? jaskier płomiennik ? rozproszony, wilgotne łąki, olsy, łęgi; np.: na zachód od oddz. 486c, łąka w stronę 487j, 487j, 494g, 585g, h, oles 0,4km na południe od Bolkowa oddz. cz. 180.
304. Ranunculus repens L. ? jaskier rozłogowy ? pospolity, łąki, olsy, łęgi, łozowiska, przydroża, wysychające rowy; np.: na południowy wschód od Zalesia, 485a, g, c, d, 486b, c, 487b, 494b, f, 560m, 507a droga graniczna wzdłuż oddz. 512, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 86, , łąka w stronę olsu 487j, łąka przy oddz. 512, na północny i południowy wschód od Stolca, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa, zarośla wierzbowe i łąka przy oddz. 486c, łąka między oddz. 486b a 484b, grobla przy wschodnim brzegu jeziora. 
305. Ranunculus sceleratus L. ? jaskier jadowity ? rozproszony, rowy, olsy, szuwary, np. między oddz. 485 i 486, 485c, d.
306. Rhamnus cathartica L. ? szakłak pospolity ? rozproszony, drzewostany sosnowe, olsy, zarośla, przydroża; np.: 486c, b, 494b, f, 507a, zarośla na południowy wschód od Zalesia, droga polna na wschód od Stolca, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
307. Rhinanthus serotinus (Schönh.) Oborný ? szelężnik większy ? rozproszony, łąki; np.: na wschód od oddz. 486, łąka na zachód od oddz. 486c, łąka między oddz. 486b a 484b. 
308. Ribes uva-crispa L. ? porzeczka agrest ? rozproszony, olsy, łęgi, drogi leśne; np.: 560m, 585f, g, droga graniczna wzdłuż oddz. 486.
309. Robinia pseudoacacia L. ? robinia akacjowa ? A, rozproszony, przydroża, przychacia; droga przy stacji Świdwie, Bolków, aleja wiązowa koło Bolkowa.
310. Rorippa amphibia (L.) Besser ? rzepicha ziemnowodna ? rozproszony, rowy, brzegi wód; 486c, f, na południowy wschód od Stolca, szuwar na południowo zachodnim brzegu jeziora Świdwie, brzeg rowu opaskowego na północny wschód od gytiowiska, szuwar na zachód od stacji pomp Rędziny.
311. Rosa canina L. ? róża dzika ? rozproszony, skraje lasów, drogi leśne, pobocza dróg; np.: 560m, droga graniczna wzdłuż oddz. 486, Bolków, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
312. Rosa rugosa Thunb. ? róża pomarszczona ? A, rzadko, sadzona przy stacji Świdwie.
313. Rubus sp. ? częsty, lasy z dominacją sosny, olsy, łęgi, skraje lasów, zarośla, drogi leśne; np.: 485a, d, polana przy 486c/b, 486c, b, f, 487b, c, d, h, 494b, 496a, b, 512a, b, c, d, j, 507a, b, c, g, polana na styku oddz. 487/488/495/496, 487c, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
314. Rubus idaeus L. ? malina właściwa ? częsty, lasy z dominacją sosny, olsy, łęgi, skraje lasów, zarośla, drogi leśne, łąki; np.: 485a, d, polana przy 486c/b, 486c, b, f, 487c, h, 494b, f, 507a, 512b, d, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, 560m, łąka między oddz. 485 i 486, łąka przy oddz. 512, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
315. Rumex acetosa L. ? szczaw zwyczajny ? częsty, wilgotne i świeże łąki, przydroża, skraje lasów i polany, zarośla wierzbowe; np.: na południowy wschód od Zalesia, 485a, 486f, 502c, 512d, 502c polana, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, łąka w stronę olsu 487, łąka przy 494d, na północny i południowy wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, zarośla wierzbowe i łąka przy oddz. 486c.  
316. Rumex acetosella L. ? szczaw polny ? częsty, drzewostany sosnowe, drogi leśne, polany, łąki; np.: 485b, polana przy 486c/b, 502c, 507a, 512a, b, d, g, j, 495g, 496g, na południowy wschód od oddz. 485, na południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, łąka na zachód i wschód od Bolkowa.
317. Rumex crispus L. ? szczaw kędzierzawy ? rozproszony, łąki, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, łąka przy 494f, droga na wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, na północny i południowy wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa.
318. Rumex hydrolapathum Huds. ? szczaw lancetowaty ? rozproszony, szuwary, brzegi wód, rowy, śródleśne bagna,; np.: 485c, j, 486c, f, 494d, 512d, 560m, rów na łące przy oddz. 512, w południowej części jeziora Świdwie, zatoczki pomiędzy zbiornikiem A i B, szuwar na południowy wschód od zbiornika C, brzeg rowu w południowej części gytiowiska.
319. Rumex obtusifolius L. ? szczaw tępolistny ? częsty, łąki, drogi leśne, przydroża; np.: droga graniczna wzdłuż oddz. 485, 486, oddz. 485c, 486f, na południowy wschód od Zalesia, na wschód od oddz. 486.
320. Sagina nodosa (L.) Fenzl ? karmnik kolankowaty ? rozproszony, wilgotne łąki; np.: na południowy wschód od Zalesia, na zachód od oddz. 486c, południowy wschód od oddz. 486b
321. Sagina procumbens L. ? karmnik rozesłany ? rzadki, wilgotne łąki; przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, łąka przy oddz. 486c.
322. Salix alba L. ? wierzba biała ? rozproszony, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, droga do stacji Świdwie, droga polna na wschód od Stolca, aleja kasztanowców na południowy wschód od Stolca, pomiędzy szuwarami 0,4km na północ od zbiornika C.
323. Salix aurita L. ? wierzba uszata ? rozproszony, łozowiska, rowy; np.: 485c, łąka między oddz. 485 i 486, 485j, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
324. Salix cinerea L. ? wierzba szara ? częsty, łozowiska, olsy, łęgi, rowy, szuwary, wilgotne łąki; np.: 485c, g, szuwar przy pomoście stacji Świdwie, na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, na północny i południowy wschód od Stolca, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, zarośla wierzbowe i łąka przy oddz. 486c, 485j, 494b, pojedynczo w szuwarach na zachodnim brzegu zbiornika A i B.  
325. Salix fragilis L. ? wierzba krucha ? rzadki, przydroże na południowy wschód od Zalesia, zarośla na grobli przy wschodnim brzegu jeziora.
326. Salix pentandra L. ? wierzba pięciopręcikowa ? rozproszony, łozowiska, szuwary, przydroża; np.: droga przy stacji Świdwie, przy pomoście stacji Świdwie, na północny wschód od Bolkowa, na południowy wschód od Zalesia, 485c, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, 485j.
327. Salix vimunalis L. ? wierzba wiciowa ? rzadki, droga przy stacji Świdwie.
328. Sambucus nigra L. ? bez czarny ? częsty, skraje lasów, łęgi jesionowo-olszowe, drogi leśne, pobocza dróg; 485a, 485g, c, d, 487c, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, 512d, j, zarośla na południowy wschód od Zalesia, aleja kasztanowców na południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, aleja wiązowa koło Bolkowa, szuwar trzcinowy w kanale łączącym zbiornik A i B oraz południowy brzeg zbiornika B.
329. Saponaria officinalis L. ? mydlnica lekarska ? rozproszony, łąki, przydroża, przychacia; np.: aleja wiązowa koło Bolkowa, łąka na południowy wschód od Zalesia, na wschód od Bolkowa, Bolków.
330. Scirpus sylvaticus L. ? sitowie leśne ? częsty, olsy, rowy, podmokłe łąki, brzegi wód; np.: 485c, g, 486b, rów na łące między oddz. 485 i 486, łąka przy 487i, łąka przy 494f, rów na łące przy oddz. 512, 585g, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, południowy wschód od oddz. 486b, 494b, d, f, i, przy grobli położonej wzdłuż wschodniego brzegu jeziora.
331. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla ? oczeret jeziorny ? rozproszony, w strefie brzegowej i otwartej toni wodnej zbiornika A, np.: okolice pomostu przy Stacji Świdwie, wschodnia część jeziora.
332. Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla ? oczeret Tabernemontana ? rzadki, sztuczny zbiornik na południowy wschód od Stolca, zbiornik astatyczny ok. 70m na zachód od północnej granicy gytiowiska, północny brzeg zbiornika B.
333. Scleranthus annuus L. ? czerwiec roczny ? A, rzadki, piaszczyste łąki na południowy wschód od oddz. 485 (tab. 6, zdj.1).
334. Scrophularia nodosa L. ? trędownik bulwiasty ? częsty, łęgi, drogi leśne, pobocza dróg; np.: 486c, 512d obniżenie z leszczyną, 507a, droga na południowy wschód od Zalesia, łąka przy oddz. 486 c/f, 487 i ? nasadzenia świerkowe, zarośla na grobli przy wschodnim brzegu jeziora w okolicach platformy widokowej.
335. Scrophularia umbrosa Dumort. ? trędownik skrzydlaty ? rozproszony, rowy, olsy, szuwary; np.: rów na łące między oddz. 485 i 486, 485c, 485j.
336. Scutellaria galericulata L. ? tarczyca pospolita ? częsty, olsy, łęgi, szuwary, rowy; np.: 494b, 495f, 507a łąka i rów przy oddz. 486 c/f, na zachód od oddz. 486c, rozwijające się pło torfowcowe na zachodnim brzegu zbiornika B. 
337. Senecio congestus (R. Br.) DC. ? starzec błotny - b. rzadki; notowany w wypłyconej zatoczce pomiędzy zbiornikami A i B, ok. 1,0km na północny zachód od stacji Świdwie (Fot. 33).
338. Senecio jacobea L. ? starzec jakubek ? rozproszony, łąki, przydroża; np.: łąka przy oddz. 485c, przydroże między Stolcem a Bolkowem, łąka na wschód od Bolkowa.
339. Senecio vernalis Waldst. & Kit. ? starzec wiosenny ? A, rozproszony, suche łąki, przydroża; np.: na południowy wschód od Stolca, na wschód od Bolkowa.
340. Sinapis arvensis L. ? gorczyca polna ? A, rzadki, łąki na południowy wschód od oddz. 485 (tab. 6, zdj.1).
341. Sisymbrium loeselli L. ? stulisz Loesela ? A, rzadki, przydroże między Stolcem a Bolkowem, Bolków.
342. Sium latifolium L. ? marek szerokolistny ? częsty, szuwary, wilgotne łąki, brzegi jezior i rowów; np.: szuwar trzcinowy ok. 0,3km na południe od drogi Stolec-Bolków, wilgotna łąka i szuwar na północny wschód od Bolkowa, szuwar pałkowy w południowej części gytiowiska, wzdłuż kanału łączącego zbiornik A i B, południowy brzeg zbiornika B.
343. Solanum dulcamara L. ? psianka słodkogórz ? częsty, szuwary, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, łozowiska, rowy; np.: 485d, g, j, 486c rów, 487j, 507a, szuwar przy pomoście stacji Świdwie, 494 b, g, i, 585g, h, brzeg w zachodniej zatoczce zbiornika B, szuwar przylegający do rowu w okolicach północno wschodniej części gytiowiska, szuwary graniczące z południową i zachodnią stroną gytiowiska. 
344. Solidago canadensis L. ? nawłoć kanadyjska ? A, częsty, łąki, przydroża, skraje łozowisk; np.: na południowy wschód od Zalesia, droga przy stacji Świdwie, na południowy wschód od oddz. 485, na południowy wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa (tworzy agregacje).
345. Sonchus arvensis L. subsp. arvensis ? mlecz polny ? rozproszony, łąki, przydroża; na południowy wschód od Zalesia, na południowy wschód od Stolca, między Stolcem a Bolkowem.
346. Sorbus aucuparia L. emend. Hedl. subsp. aucuparia ? jarząb pospolity typowy ? częsty, lasy z dominacją sosny, olsy i łęgi, przydroża; np.: 485a, d, f, g, j, 486b, c, 487b, c, d, h, 487j ? nasadzenia świerkowe, 487c, 494b, g 495b, f, 496a, b, j, 502c, d, g, j, 507a, 512c, d, zarośla na południowy wschód od Zalesia, północny odcinek grobli przebiegającej wzdłuż wschodniego brzegu jeziora.
347. Sparganium emersum Rehmann ? jeżogłówka pojedyncza - b. rzadki; tworzy własne niewielkie fitocenozy w jeziorze Świdwie, notowana w północnej jego części (tab. 2, zdj. 1, tab. 3, zdj. 14-15).
348. Sparganium erectum L. emend. Rchb. ? jeżogłówka gałęzista - rzadki, brzegi jezior, rowy; skraje szuwarów w zarastających akwenach na zachód od zbiornika A, południowo wschodni brzeg zbiornika B, rów pomiędzy oddz. 485 i 486 (tab. 4, zdj. 32-33, 38-39) (Fot. 39).
349. Spergula morisonii Boreau ? sporek wiosenny ? rozproszony, suche łąki, przydroża; np.: na zachód i wschód od Bolkowa, na południowy wschód od oddz. 485, droga graniczna przy oddz. 496a, przydroże przy oddz. 512g.
350. Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl ? muchotrzew polny ? rzadki, sucha łąka na południowy wschód od oddz. 485.
351. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid ? rozproszony, rowy; np.: na południowy wschód od Zalesia, 560m, między oddz. 485 i 486, rów na łące przy oddz. 512, zachodnia zatoczka zbiornika B, na obrzeżach szuwarów pomiędzy zbiornikiem A i B, w rowie opasującym od zachodu gytiowisko, w rowach na południe (ok. 0,3km) i północ (0,7km) od Stacji Świdwie.
352. Stachys palustris L. ? czyściec błotny ? rozproszony, szuwary, wilgotne łąki, olsy, rowy; np.: 485g, 494b, f, 586g, h, na południowy wschód od Zalesia, rów przy oddz. 512.
353. Stellaria graminea L. ? gwiazdnica trawiasta ? rozproszony, łąki, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka przy oddz. 485d, na zachód od oddz. 486c, łąka przy 487i, na wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, na północny i południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, na północny zachód od Bolkowa.
354. Stellaria media (L.) Mill. agg. ? gwiazdnica pospolita ? częsty, olsy i łęgi jesionowo-olszowe, lasy z brzozą, drogi leśne, drzewostany sosnowe, przydroża, przychacia; np.: 485a, c, d, g, 486b, c, 487c, j, 494b, 495f, 507a, 512a, d, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, na południowy wschód od Zalesia, na wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
355. Stellaria nemorum L. ? gwiazdnica gajowa ? rozproszony, łęgi jesionowo-olszowe; np.: 494d, f, g, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia.
356. Stellaria palustris Retz. ? gwiazdnica błotna ? rozproszony, wilgotne łąki; np.: na zachód od 486c, łąka w stronę olsu cz. 487, łąka przy 494f, 585h.
357. Stellaria uliginosa Murray ? gwiazdnica bagienna ? PZV, rzadki, olsy, szuwar; 494b, 485j, na południowym brzegu jeziora Świdwie (tab. 10, zdj. 12, 15).
358. Stratiotes aloides L. ? osoka aloesowata ? rozproszony, brzeg jeziora, rowy, np.: przy stacji Świdwie, kanał biegnący wzdłuż grobli przy wschodnim brzegu jeziora, północno wschodnia część rowu opasującego gytiowisko, ujście rowu z Bolkowa w południowej części jeziora Świdwie, na obszarze zbiornika B ? obficie w jego zachodniej zatoczce oraz na północy, sporadycznie w południowej strefie brzegowej i na środku akwenu.
359. Symphytum officinale L. ? żywokost lekarski ? rozproszony, łąki, łozowiska, szuwary; na południowy wschód od Zalesia, droga przy stacji Świdwie, na wschód od Stolca, rów na łące przy oddz. 512, 585h, 494h, i, grobla przy wschodnim brzegu jeziora, szuwary turzycowe i mannowe w północno wschodniej i południowej części gytiowiska, łąka na północny wschód od Bolkowa, łąka przy oddz. 507a. 
360. Syringa vulgaris L. ? lilak pospolity ? S, b. rzadki, sadzony przy Ośrodku Dydaktycznym w Bolkowie. 
361. Taraxacum officinale agg. ? mniszek lekarski ? rozproszony, łąki, przydrożne zarośla, szuwary; na południowy wschód od Zalesia, droga przy stacji Świdwie, między oddz. 485 i 486, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
362. Teesdalea nudicaulis (L.) R. Br. ? chroszcz nagołodygowy ? rzadki, droga graniczna przy oddz. 496a, łąka na północny wschód od Stolca, łąka na zachód od Bolkowa (tab. 6, zdj. 2-3).
363. Thelypteris palustris Schott. ? zachylnik błotny ? rozproszony, szuwary, olsy i łęgi, łozowiska, rowy; np.: 485c, 494d, f, g, h, 485j, 507a, na południowy wschód od Zalesia, łąka i rów przy oddz. 485c, 585h, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, południowy brzeg zbiornika A i B, wschodnia zatoczka pomiędzy zbiornikami A i B, szuwar na północny zachód od Bolkowa, szuwar w południowej części gytiowiska.  
364. Thlaspi arvense L. ? tobołki polne ? A, rozproszony, łąki, przydroża, przychacia; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka między oddz. 485 i 486, na północny wschód od Stolca, Bolków.
365. Thuja occidentalis L. ? żywotnik zachodni ? S, b. rzadki, sadzony przy droga niedaleko stacji Świdwie.
366. Tilia cordata Mill. ? lipa drobnolistna ? rzadki, zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia.
367. Tilia platyphyllos Scop. ? lipa szerokolistna ? rzadki, przydroże; Bolków.
368. Torilis japonica (Houtt.) DC ? kłobuczka pospolita ? rozproszony, skraje lasów sosnowych, przydroża i drogi leśne; np.: 485g, d, 494b, c, na południowy wschód od Zalesia.
369. Tragopogon pretensis L. ? kozibród łąkowy ? rozproszony, łąki, skraje lasów sosnowych, drogi leśne; droga między 485a a 485g, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, łąki na południowy wschód od Stolca, na zachód od Bolkowa, 486f.
370. Trientalis europaea L. ? siódmaczek leśny ? rozproszony, lasy z dominacją sosny, drogi leśne, łęgi; np.: 495a, 486b, c, 487b, d, g, h, 496a, b, j, 502b, g, j, 507a, 512a, b, c, d, 560m.
371. Trifolium arvense L. ? koniczyna polna ? rzadki, suche łąki; na północny i południowy wschód od Stolca, na wschód od Bolkowa.
372. Trifolium campestre Schreb. ? koniczyna różnoogonkowa ? rzadki, sucha łąka, przydroże; na południowy wschód od Stolca.
373. Trifolium dubium Sibth. ? koniczyna drobnogłówkowa ? rzadki, suche łąki; na południowy wschód od Zalesia, na południowy wschód od Stolca, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
374. Trifolium hybridum subsp. hybridum ? koniczyna białoróżowa typowa ? rzadki, łąka, przydroże; między 485 i 486, między Stolcem a Bolkowem.
375. Trifolium pratense L. ? koniczyna łąkowa ? częsty, przydroża, łąki; np.: droga między 485a a 485g, 486c obniżenie z rowem, droga przy stacji Świdwie, łąka w stronę olsu 487, na północny i południowy wschód od Stolca, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca.
376. Trifolium repens L. subsp. repens ? koniczyna biała ? częsty, łąki, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka przy oddz. 485d, łąka przy oddz. 487i, łąka przy oddz. 494f, na północny i południowy wschód od Stolca, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, łąka przy oddz. 486c, łąka między oddz. 486b a 484, b, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
377. Triglochin palustre L. ? świbka błotna ? rozproszony, wilgotne łąki; np.: między oddz. 485 i 486, łąka przy oddz. 487j, przy oddz. 486c, łąki na północny wschód od Bolkowa.
378. Tussillago farfara L. ? podbiał pospolity ? rozproszony, przydroża, łąki, przychacia; np.: droga graniczna wzdłuż oddz. 485, 486 i 512, między Stolcem a Bolkowem, Bolków, na piaszczystym wale przy rowie biegnącym wzdłuż dawnej drogi gruntowej ok. 0,8km na północ od Stacji Świdwie.
379. Typha angustifolia L. ? pałka wąskolistna ? rozproszony, szuwary, brzegi jezior; np.: wzdłuż brzegów zbiornika A oraz na wysepce w południowej jego części, wschodni brzeg zbiornika B, zachodnia część gytiowiska.
380. Typha latifolia L. ? pałka szerokolistna ? częsty, szuwary, olsy, brzegi jezior, rowy; np.: południowy brzeg zbiornika A, szuwary pomiędzy zarastającymi akwenami na zachód od zbiornika A, zachodni i północny brzeg zbiornika B, południowa część gytiowiska, rów pomiędzy oddz. 485 i 486, oles w zachodniej części rezerwatu obok oddz. 507b.
381. Ulmus glabra Huds. ? wiąz górski ? rzadki, skraje olsów, drzewostany sosnowe, przydroża; 485d, 486c, 512c, Bolków, aleja wiązowa koło Bolkowa.
382. Ulmus laevis Pall. ? wiąz szypułkowy ? rzadki, drzewostany sosnowe, przydroża, olsy; 485d, 486c, 512c, aleja wiązowa koło Bolkowa.
383. Urtica dioica L. subsp. dioica ? pokrzywa zwyczajna typowa ? pospolity, łęgi i olsy, łozowiska, śródleśne zabagnienia, szuwary, łąki, przydroża, przychacia; np.: 485g, c, d, j, 486c, f, 487b, c, 495f, 494b, d, f, g, 496j, 507a, c, na południowy wschód od Zalesia, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, 560m, 585g, łąka między oddz. 485 i 486, łąka w stronę olsu 487, łąki na wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, na północny i południowy wschód od Stolca, nasyp w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, łąka na północny zachód od Bolkowa, nasadzenia olszy na południowy zachód od Bolkowa, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, skraj szuwarów na południowo wschodnim brzegu zatoczki zbiornika B. 
384. Utricularia vulgaris L. ? pływacz pospolity ? OS, rzadki, zbiorowiska wodne i pleustonowe; notowany w kanale oraz zarastających zatoczkach pomiędzy zbiornikami A i B, wypłycony akwen na zachód od jeziora Świdwie (tab. 1, zdj. 6-7, tab. 3, zdj. 6, 19, 20, tab. 5. zdj. 29-30) (Fot. 42).
385. Vaccinium myrtilus L. ? borówka czarna ? częsty, lasy z dominacją sosny i brzozy oraz ich skraje, przydroża leśne; np.: polana przy oddz. 486c/b, 486c, 487b, d, g, h, 495a, f, g, 496a, j, 502a, 507a, 512b, droga oddziałowa 487/488, polana przy oddz. 487/488/495/496.
386. Vaccinium uliginosum L. ? borówka bagienna ? rzadki, wilgotne obniżenia śródleśne, lasy z udziałem brzozy; 487k, 495b, 496c (tab. 16, zdj. 2; tab. 17, zdj. 5) (Fot. 41).
387. Vaccinium vitis-idaea L. ? borówka brusznica ? rzadki, lasy sosnowe i ich skraje; 487g, h, 495d, f, 486c.
388. Valeriana dioica L. ? kozłek dwupienny ? rzadki, łąka w stronę olsu 487, 487j, łąka w stronę olsu 494d, zarośla wierzbowe i łąka przy oddz. 486c (tab. 9, zdj. 3, 18, 20) (Fot. 37).
389. Valeriana officinalis L. ? kozłek lekarski ? rozproszony, wilgotne łąki i przydroża; np.: zapust jesionowy na południowy wschód od Zalesia, droga przy stacji Świdwie, łąka między oddz. 485 i 486, łąka w stronę 487, łąka przy 487 i przy oddz. 486c, łąka na północny wschód od Bolkowa, północny i południowy odcinek grobli przebiegającej wzdłuż wschodniego brzegu jeziora.
390. Verbascum densiflorum Bertol. ? dziewanna wielkokwiatowa ? rzadki, przydroża, przychacia; Bolków. 
391. Veronica anagallis-aquatica L. ? przetacznik bobownik ? rzadki; brzegi zbiorników wodnych na zachód od jeziora Świdwie, brzeg rowu na południowy zachód od gytiowiska. 
392. Veronica arvensis L. ? przetacznik polny ? rozproszony, suche łąki, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąka przy 485d, łąka przy oddz. 494d, na północny i południowy wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa, na wschód od Bolkowa. 
393. Veronica beccabunga L. ? przetacznik bobowniczek ? rozproszony, rowy, mokradła śródleśne, olsy, łęgi; np.: 486c, b, 487j, 494b, g, 585g.
394. Veronica chamaedrys L. ? przetacznik ożankowy ? pospolity, drogi leśne, skraje lasów, łąki, pobocza dróg, zarośla wierzbowe; np.: na południowy wschód od Zalesia, droga między oddz. 485a a 485g, droga graniczna wzdłuż oddz. 512, 485g, 486f, 502c, 560m, droga przy stacji Świdwie, łąka między oddz. 485 i 486, na południowy wschód od oddz. 485, na łąka przy 487j, łąka przy 494d, droga polna na wschód od Stolca, łąki na północny i południowy wschód od Stolca, łąka przy oddz. 512, przydroże między Stolcem a Bolkowem, łąka na północny zachód od Bolkowa, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
395. Veronica dillenii Crantz ? przetacznik Dillena ? b. rzadki, sucha łąka przy oddz. 485d (tab. 6, zdj. 10).
396. Veronica hederifolia L. agg. ? przetacznik bluszczykowy ? rozproszony, przydroża, drogi leśne; np.: droga graniczna wzdłuż oddz. 485, 486 i 512, między Stolcem a Bolkowem.
397. Veronica officinalis L. ? przetacznik leśny ? rozproszony, lasy z dominacją sosny, skraje olsów; np.: 485a, 486c, 487b, f, 560m.
398. Veronica persica Poir. ? przetacznik perski ? A, b. rzadki, łąka na północny wschód od Stolca.
399. Veronica serpyllifolia L. ? przetacznik macierzankowy ? rozproszony, łąki, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, przydroże na południowy wschód od oddz. 485, na zachód od oddz. 486c, łąka przy 494d.
400. Veronica verna L. ? przetacznik wiosenny ? rzadki, łąka na południowy wschód od Zalesia, łąka przy 485d, łąka na wschód od Bolkowa (tab. 6, zdj. 1, 5).
401. Viburnum opulus L. ? kalina koralowa ? OCz, rzadki, zarośla na południowy zachód od Bolkowa, 494f, skraj zarośli wierzbowych koło stacji pomp Rzędziny.
402. Vicia angustifolia L. ? wyka wąskolistna ? rozproszony, suche łąki, przydroża; np.: na południowy wschód od Zalesia, łąki między 485 i 486, na południowy wschód od oddz. 485, łąki na północny i południowy wschód od Stolca, na północny zachód od Bolkowa, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
403. Vicia cracca L. ? wyka ptasia ? częsty, łąki, przydroża, drogi leśne; np.: 486b, droga graniczna wzdłuż oddz. 486 i 512, na południowy wschód od Zalesia, między oddz. 485 i 486, łąka przy 494d, na północny i południowy wschód od Stolca, na zachód od Bolkowa, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, zarośla wierzbowe przy oddz. 486c.  
404. Vicia hirsuta (L.) Gray ? wyka drobnokwiatowa ? A, rozproszony, łąki, przydroża; np.: droga przy stacji Świdwie, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, łąka na zachód od Bolkowa.
405. Vicia sepium L. ? wyka płotowa ? rzadki, przy nasypie w pobliżu wykopanego stawu na południowy wschód od Stolca, grobla przy wschodnim brzegu jeziora.
406. Vicia tetrasperma (L.) Schreb. ? wyka czteronasienna ? A, rozproszony, łąki; np.: na północny i południowy wschód od Stolca, na zachód od Bolkowa.
407. Vicia villosa Roth ? wyka kosmata ? A, rzadki, łąki na południowy wschód od Stolca. 
408. Viola arvensis Murray ? fiołek polny ? A, rozproszony, przydroża, suche łąki; między oddz. 485 i 486, na południowy wschód od oddz. 485, na północny i południowy wschód od Stolca, przydroże między Stolcem a Bolkowem, łąka na północny zachód od Bolkowa, na wschód od Bolkowa, aleja wiązowa koło Bolkowa.
409. Viola canina L. ? fiołek psi ? b. rzadki, drzewostan sosnowy; 512d.
410. Viola palustris L. ? fiołek błotny ? rzadki, wilgotna łąka, olsy; łąka przy oddz. 486c/f, 487j, 494b.
411. Viola riviniana Rchb. ? fiołek Rivina ? rozproszony, drzewostany sosnowe, drogi leśne; np.: 485b, 486c, 502g, 512d.
412. Viscum album L. subsp. album ? jemioła pospolita typowa ? rozproszony, pasożytuje na topolach, brzozach, wierzbach; np.: 494b, 495f, 487i, przydroże na wschód od Stolca, przydroże koło Bolkowa, na wierzbie pięciopręcikowej rosnącej między dwoma rowami na południe od Zalesia, na wierzbie białej 0,4km na północ od zbiornika C.

Na terenie rezerwatu nie potwierdzono występowania kilku gatunków zagrożonych i regionalnie rzadkich, podawanych przez Bacieczko i Kowalskiego (1993) oraz Załuskiego i in. (2003). Są to: jaskier wielki Ranunculus lingua (PV), grzybieńczyk wodny Nymphoides peltasta (P[V], PZV), ożanka czosnkowa Teucrium scordium (PZV), świetlik wątły Euphrasia micrantha (PR, PZK), szczwół plamisty Conium maculatum (PZR), trzcinnik prosty Calamagrostis neglecta, jezierza morska Najas marina, rdestnica grzebieniasta Potamogeton pectinatus, rdestnica drobna Potamogeton pusillus. Ogółem nie potwierdzono obecności 63 gatunków roślin naczyniowych. Znaleziono natomiast 68 taksonów nie podawanych wcześniej z tego obszaru. Wśród nich są gatunki chronione, zagrożone i regionalnie rzadki, np.: kropidło piszczałkowate, nasięźrzał pospolity, paprotka zwyczajna, turzyca żółta, kukułka szerokolistna, kukułka krwista, bluszcz pospolity, starzec błotny, śmiałka wczesna, borówka bagienna, owsica omszona.


We florze rezerwatu dominują gatunki rodzime (86,6%) (Ryc. 5). Wśród gatunków obcych geograficznie najliczniej reprezentowane są antropofity zadomowione we florze polskiej (41 gatunków, co stanowi 10% całej flory). Większość antropofitów należy do grupy gatunków rzadkich i bardzo rzadkich (Ryc. 4). Są to taksony sadzone przy budynkach, drogach i alejach oraz gatunki rosnące spontanicznie na przydrożach i łąkach, nie wnikające do siedlisk naturalnych. Do grupy gatunków częstych na obszarze rezerwatu zaliczono dwa antropofity pochodzące z Ameryki Północnej. W lasach rozprzestrzenia się czeremcha amerykańska Padus serotina, natomiast na łąkach ? Solidago canadensis. Oba gatunki należą do inwazyjnych taksonów, które negatywnie wpływają na florę rodzimą (Dajdok, Pawlaczyk 2009).  

 Ptasie imperium

blisko Szczecina

Mapa dojazdu

Kontakt

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Ośrodek Dydaktyczno Muzealny Świdwie.

Swidwie, Zachodniopomorskie, 71-004, Polska.

Tel. 91 43-05-200
Adres e-mail: [email protected]

Adres do korespondencji:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20    71-637 Szczecin